Het Internationaal Gerechtshof dat in Den Haag (Nederland) zetelt, is het voornaamste rechtsorgaan van de Verenigde Naties. Het Hof is samengesteld uit 15 magistraten die gekozen zijn door de Algemene Vergadering en door de Veiligheidsraad. Die rechters hebben als taak hetzij kennis te nemen van juridische geschillen tussen de staten waarover het Hof uitspraak doet via bindend arrest, hetzij advies te verstrekken over juridische kwesties op verzoek van de Veiligheidsraad of de Algemene Vergadering.

De beslissingen van het Hof zijn juridisch bindend voor de betrokken staten, waarbij de Veiligheidsraad - indien nodig - toeziet op de naleving ervan, met gebruikmaking van alle nodige middelen die binnen zijn bevoegdheden vallen.