Jaarlijks worden er 250 000 vonnissen verwerkt, en dus was het risico op fouten in de verschillende strafregisters groot. Maar in 2017 kon de FOD Justitie de ontwikkeling van het unieke strafregister afronden. Dat betekent dat de lokale besturen enkel nog uittreksels uitreiken. Het gemeentelijk strafregister verdwijnt omdat alle Belgische gemeenten rechtstreeks met het Centraal Strafregister verbonden zijn.

Wanneer een burger vroeger een uittreksel uit het strafregister vroeg, kwam dat uit het register van zijn gemeente. Begin 2018 hebben 589 Belgische gemeenten toegang verkregen tot het Centraal Strafregister van de FOD Justitie. Het gemeentelijk strafregister verdween, waardoor de werklast voor het personeel van de rechtbanken, de steden en de gemeenten vermindert.

Digitale uitwisseling rechtbank en Centraal Strafregister  

De griffies van de verschillende lokale hoven en rechtbanken versturen geen veroordelingsbulletins meer naar de gemeenten. Ze laden die rechtstreeks digitaal op in het Centraal Strafregister of sturen die per e-mail naar de dienst van het Centraal Strafregister.

De koppeling tussen de databank van het Centraal Strafregister en de databank van de politierechtbanken laat ons toe (sinds januari 2015) om de veroordelingen automatisch te registreren. 

Op heden worden 80% van de uitspraken door de politierechtbank automatisch ingevoerd in het Centraal Strafregister zonder tussenkomst van een persoon.

Wat betreft de correctionele veroordelingen ontvangt het Centraal Strafregister de veroordelingsberichten per e-mail van de correctionele griffie.

Opvraging gemeenten uit het strafregister

De gemeenten raadplegen het Strafregister digitaal wanneer een burger een uittreksel vraagt. Sinds begin januari 2018 vragen de gemeenten gemiddeld 100 000 uittreksels per maand of 5 000 per dag op bij het Centraal Strafregister.

Geleidelijk aan investeert Justitie in digitalisering, niet alleen om de werklast te verlagen, maar ook om de foutenmarge en het aantal dubbels voortdurend te verminderen. Één enkel bijgewerkt centraal register verhelpt die euvels. Zo krijgt de burger doeltreffender en sneller hulp, en is de informatie betrouwbaarder. De inzet voor Justitie is duidelijk: toegankelijker en sneller betekent ook rechtvaardiger.

Contact
press@just.fgov.be