Momenteel zijn er een heel aantal maatregelen van kracht in ons land. Met deze maatregelen willen we de verspreiding van het virus afremmen en de kwetsbaren in onze samenleving beschermen. 

Alle algemene praktische informatie voor burgers is beschikbaar op de officiële website rond het coronavirus. De FAQ-rubriek krijgt een dagelijkse update.

Hier vindt u een overzicht van de aangepaste werking van justitie.

Gevangenissen

In de Belgische gevangenissen worden duidelijke maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om ieders gezondheid te beschermen. Een van de maatregelen is een verscherping van de regels rond bezoek aan de gevangenis. Vanaf 14 maart tot en met 3 april 2020 zijn alle vormen van bezoek geannuleerd. Dit betekent: bezoek in de bezoekzaal, kinderbezoek, bezoek zonder toezicht (ongestoord bezoek, familiebezoek) en bezoek achter glas. Als compensatie voor het wegvallen van dit bezoek krijgt de gedetineerde een extra belkrediet van 20 € om in deze moeilijke tijden contact te kunnen houden met familie en vrienden.

Personen die gedetineerden moeten spreken om professionele redenen, worden voorlopig wel nog toegelaten tot de gevangenis. Het betreft in het bijzonder medewerkers van de politie, van de veiligheids- en inlichtingendiensten en van de gerechtelijke overheden, advocaten, magistraten, zorg- en hulpverleners.

Maatregelen ter bescherming van het gevangenispersoneel en de gedetineerden – Persbericht van minister van Justitie Koen Geens

Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie past de werking aan. Meer informatie.

Grondwettelijk Hof

De terechtzittingen worden voor onbepaalde tijd verdaagd. De termijnen voor de indiening van memories in lopende zaken, worden geschorst van 18 maart tot en met 5 april 2020. Partijen kunnen ervoor kiezen om de stukken van de rechtspleging elektronisch te versturen aan het Hof. Die optie is ook beschikbaar voor louter administratieve aangelegenheden. De griffie verzekert een minimumdienstverlening zonder persoonlijk contact en blijft bereikbaar via telefoon, e-mail en briefwisseling.

Meer info op de website van het Grondwettelijk Hof.

Hoven en rechtbanken

Het college van hoven en rechtbanken heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd. Het zijn dwingende richtlijnen die, behoudens nieuwe maatregelen, vanaf 18 maart om 12u tot en met 19 april van kracht zijn.  

  • De korpsoversten waarborgen een minimale dienstverlening. De eerdere richtlijnen daarrond blijven van toepassing.
  • Deze dienstverlening houdt in dat de gebouwen absoluut toegankelijk moeten blijven. Aan de ingang worden instructies geafficheerd om de toegang te beperken.
  • Alle procedurestukken (eenzijdige verzoekschriften, verzoekschriften hoger beroep, dagvaardingen, enz.) kunnen uitzonderlijk per e-mail of e-deposit worden toegezonden. Betalende akten worden enkel aanvaard samen met het bewijs van de voorafgaande betaling van de rechten.
  • Er zijn bijkomende interne richtlijnen voor telewerk en permanenties.
  • Eedafleggingen zullen schriftelijk gebeuren (artikel 291 van het Gerechtelijk Wetboek naar analogie toegepast op alle eedafleggingen).

Openbaar Ministerie

Op 25 maart 2020 heeft het college van procureurs-generaal een bindende omzendbrief inzake het strafrechtelijk beleid aangenomen.

Met dit strenge en uniforme strafrechtelijk beleid herinnert het college van procureurs-generaal eraan hoe belangrijk en essentieel het is dat iedereen zich strikt houdt aan de inperkende maatregelen. Zo kunnen we de verspreiding van het virus tegengaan, de zwaksten en meest kwetsbaren in onze samenleving beschermen en zo snel mogelijk een einde maken aan de gezondheidscrisis. Overtreders van de inperkende maatregelen zullen zwaar worden gestraft.

FOD Justitie

Mogelijk is de dienstverlening van enkele diensten aangepast. Indien dit het geval is, vindt u meer informatie daarover op de rubriekpagina van de dienst in kwestie.

Kansspelcommissie

Het onthaal van het secretariaat van de Kansspelcommissie is uitzonderlijk gesloten vanaf maandag 16 maart 2020 tot en met vrijdag 3 april 2020.

Spelers die zich wensen uit te sluiten van toegang tot de kansspelinrichtingen kunnen dat doen via info@gamingcommission.be of via de post (Kantersteen 47, 1000 Brussel). De aanvragen tot uitsluiting worden behandeld.

Meer informatie over de maatregelen in de kansspelsector.

Instituut voor Gerechtelijke opleiding

Het IGO annuleert alle opleidingsactiviteiten die doorgaan in de periode van zaterdag 14 maart t.e.m. vrijdag 13 april 2020. Meer informatie op de website van het IGO.

Hoge Raad voor de Justitie

De benoemings- en aanwijzingscommissies schorsen tijdelijk hun werkzaamheden. De hoorzittingen van de kandidaten voor vacante plaatsen binnen de magistratuur zijn uitgesteld sine die. De HRJ zal later contact opnemen met de kandidaten. Meer informatie op de website van de HRJ.

Raad van State

De Raad van State schorst alle zittingen van de afdeling Bestuursrechtspraak van maandag 16 maart tot zondag 19 april 2020. Meer informatie over de aangepaste dienstverlening op de website van de Raad van State.

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Vanaf woensdag 18 maart 2020 tot en met dinsdag 31 maart 2020 zullen geen gewone terechtzittingen meer plaatsvinden. De reeds geplande terechtzittingen worden verplaatst naar een andere datum. De RvV zal de partijen tijdig van een nieuwe zittingsdatum op de hoogte stellen. 

De terechtzittingen in het kader van de procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid in het annulatiecontentieux, de terechtzittingen in het kader van de versnelde procedure in volle rechtsmacht en de voorziene terechtzitting van de Verenigde Kamers van de RvV gaan gedurende deze periode wél door.