Momenteel zijn er een heel aantal maatregelen van kracht in ons land. Met deze maatregelen willen we de verspreiding van het virus afremmen en de kwetsbaren in onze samenleving beschermen. 

Alle algemene praktische informatie voor burgers is beschikbaar op de officiële website rond het coronavirus. De FAQ-rubriek krijgt een dagelijkse update.

Hier vindt u een overzicht van de aangepaste werking van justitie.

Gevangenissen

Sinds het begin van de coronacrisis nemen de Belgische gevangenissen duidelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om ieders gezondheid te beschermen. In de week van 7 december werd het tafelbezoek aan gedetineerden opnieuw opgestart, zij het in beperkte vorm en onder strikte voorwaarden.

Aangezien de nationale coronamaatregelen verlengd zijn tot 1 maart 2021, wordt ook het bezoekregime aangepast. Sinds 1 februari zijn kinderen van 12 tot en met 15 jaar opnieuw toegelaten tot het tafelbezoek en kan de vaste bezoeker na vier weken wisselen. De aanpassingen zijn belangrijk voor het welzijn en voor de familiale contacten van de gedetineerden.  
De huidige preventie- en beschermingsmaatregelen die gelden in de gevangenissen (bv. geen fysiek contact, respecteren van de netheidsvoorschriften, enz.) zorgen ervoor dat deze aanpassingen in de bezoekregels op een veilige manier kunnen worden doorgevoerd. 

Tafelbezoek

Wie mag op bezoek komen?

 • Max. 1 vaste volwassen bezoeker (≥ 16 jaar) gedurende minimum vier weken. Daarna mag de bezoeker wisselen. Het is de gedetineerde die dat moet aanvragen.
 • Max. 2 kinderen (< 16 jaar), dit moeten niet altijd dezelfde kinderen zijn.

Gedragsregels

 • Geen fysiek contact tussen gedetineerde en zijn/haar bezoekers.
 • Verplicht een persoonlijk mondmasker dragen in de gevangenis, behalve aan de bezoektafel. Plexischermen bieden bescherming. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten geen mondmasker dragen.
 • Respect voor de regels rond afstand houden.
 • Respect voor de regels van de gevangenis.
 • Geen onnodige verplaatsingen in de bezoekzaal. 1 bezoeker mag zich per keer en met mondmasker verplaatsen (bv. toiletbezoek).
 • Niet eten / drinken in de wacht- en bezoekzaal.
 • Aanmelden volgens de geldende instructies (mondmasker dragen, handen ontsmetten, inschrijving bij onthaal, mogelijke temperatuurmeting, enz.).
 • Bezoekers verklaren op erewoord dat zij:
  • de voorbije 14 dagen niet ziek zijn geweest,
  • de voorbije 14 dagen niet zijn teruggekeerd uit een buitenlandse rode zone,
  • de gevangenis informeren indien zij ziek worden binnen de 2 dagen na het bezoek.

Opgelet

 • Het niet-respecteren van de bezoekregels kan leiden tot een bezoekverbod.
 • Gedetineerden in medische isolatie of preventieve quarantaine kunnen tijdens de duur van de maatregel geen tafelbezoek ontvangen, maar enkel gebruik maken van videogesprekken en/of glasbezoek.
 • Na ieder bezoek worden de bezoekruimtes volgens de hygiënische normen schoongemaakt, wat tijd in beslag neemt. Dat heeft een impact op de organisatie van het bezoek (frequentie, enz.).

Bezoek zonder toezicht en kinderbezoek

Deze vormen van bezoek zijn voorlopig niet mogelijk.

Contact via videogesprekken

Om het contact tussen gedetineerden en hun familie/vrienden te ondersteunen, bieden de gevangenissen videogesprekken aan als een extra contactmoment. De gedetineerden nemen het initiatief om een videogesprek aan te vragen met hun naaste(n).

Binnenbrengen van kledij en voorwerpen

Tijdens de coronacrisis is het binnenbrengen van kledij en voorwerpen beperkt. De regels verschillen van gevangenis tot gevangenis. Om de precieze regels te kennen, kunt u contact opnemen met de gevangenis waar de gedetineerde verblijft. Raadpleeg hiervoor de lijst met de telefoonnummers van de gevangenissen.

Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie past de werking aan. Meer informatie.

Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof past de werking aan. Meer informatie.

Hoven en rechtbanken

Het college van hoven en rechtbanken heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor de verschillende rechtscolleges.  

Openbaar Ministerie

Het college van procureurs-generaal heeft verschillende richtlijnen gepubliceerd n.a.v. COVID-19.

FOD Justitie

Sinds 18 mei 2020 zijn de gebouwen van de FOD Justitie opnieuw toegankelijk voor externe bezoekers:

 • Maak een afspraak als de dienst die u bezoekt dat vereist.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Gebruik de handgel waar dat wordt aangeboden.
 • Als u enkel documenten komt afgeven, gebruik de aangewezen afleverzones.
 • Respecteer de signalisatie en volg de instructies in onze gebouwen.
 • Bijkomende maatregelen zijn mogelijk. Raadpleeg vooraf de rubriek van de betrokken dienst op deze website, contacteer hen vooraf als u bijkomende vragen hebt.

Kansspelcommissie

De Kansspelcommissie past de werking aan. Meer informatie.

Instituut voor Gerechtelijke opleiding

Het IGO past de werking aan. Meer informatie.

Hoge Raad voor de Justitie

De HRJ past de werking aan. Meer informatie.

Raad van State

De Raad van State past de werking aan. Meer informatie.

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen past de werking aan. Meer informatie.

Overzicht van de impact op justitie binnen de EU

Meer informatie over de impact van maatregelen op burgerlijk, handels- en strafrecht binnen de Europese Unie is beschikbaar op het e-Justice portaal.