De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid (DSB) is een beleidsondersteunende en beleidscoördinerende dienst, die een integraal en geïntegreerd strafrechtelijke beleid uitwerkt ten dienste van de minister van Justitie, die politiek verantwoordelijk is voor het strafrechtelijk beleid in België zoals bepaald bij artikel 143quater Ger. W.

De inbedding van de DSB zal leiden tot een nauwere samenwerking tussen de andere diensten van de FOD Justitie die actief werken op het strafrechtelijk domein.

Het is de intentie van de DSB om samen met de kernpartners een coherenter, efficiënter en effectiever strafrechtelijk beleid te ontwikkelen en te voeren. Die doelstelling is gebaseerd op een integrale en geïntegreerde visie op het veiligheidsbeleid.

De DSB heeft de ambitie om de motor, de facilitator en de bewaker van een beleidscyclisch proces te zijn, in al zijn onderscheiden fasen en onderdelen:

  • de beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling, waarin de actuele criminele veiligheidssituatie wordt gescand en geanalyseerd en waarin beleidsplannen worden voorbereid en ontwikkeld;
  • de beleidsbepaling
  • de beleidsimplementatie en -uitvoering;
  • de monitoring en evaluatie van het gevoerde beleid.