Opdracht

De Commissie voor onderhoudsbijdragen maakt aanbevelingen aan de minister van Justitie en de minister bevoegd voor de gezinnen om:

  • de kosten van het onderhoud, de opvoeding en de vorming voor de kinderen van gescheiden ouders te berekenen;
  • de bijdrage van elke ouder in de financiering van deze kosten vast te stellen.

Zij evalueert jaarlijks die aanbevelingen en bezorgt een advies aan de minister van Justitie en de minister bevoegd voor de Gezinnen. Daarna ontvangen de federale wetgevende Kamers dat advies en de opmerkingen van de ministers.

De Koning kan een berekeningswijze voorstellen om de aanbevelingen eenvoudiger toe te passen. De Commissie kan dus een objectieve methode voor de berekening van de onderhoudsbijdragen voor de kinderen voorstellen.

Samenstelling

De Commissie is samengesteld uit een gelijk aantal leden van elk geslacht. De eerste voorzitter van de commissie was Pierre-André Wustefeld (2016-2017). Zijn opvolgster is Magda Debauw (2018-2019).

De diensten van de FOD Justitie staan in voor het secretariaat van de Commissie. 

Werking

De Commissie vergadert ten minste driemaal per jaar op initiatief van de voorzitter. De aanbevelingen en adviezen worden bij gewone meerderheid van stemmen aangenomen. De afwijkende meningen worden gevoegd bij het advies.

De Commissie kan deskundigen raadplegen die geen lid zijn van de Commissie en hen uitnodigen om deel te nemen aan haar vergaderingen.

Doelstellingen 2018-2019

Tijdens de eerste twee jaar van haar mandaat heeft de Commissie verschillende Belgische en buitenlandse experten gehoord die de verschillende methoden om de berekening van onderhoudsbijdragen te objectiveren, konden toelichten.

De Commissie heeft eveneens gewerkt aan de verduidelijking van de begrippen gewone en buitengewone kosten.

De Commissie heeft daarnaast ook bepaalde tekortkomingen in de bestaande wetgeving vastgesteld en concrete voorstellen gedaan om die weg te werken.

Tijdens het tweede deel van haar mandaat zal de Commissie haar onderzoek met betrekking tot de verschillende evaluatiemethoden van de onderhoudsbijdragen verder zetten.

De Commissie zal in het bijzonder een meer diepgaande vergelijkende analyse moeten uitvoeren van de verschillende methoden die aan Belgische juristen worden voorgesteld.

Meer informatie

Jaarverslagen

Wetgeving