In het kader van het project “Informatisering statistiek Arbeidsrechtbanken. Ontwikkeling datawarehouse en webapplicatie” kwam men tot de vaststelling dat de tot en met 2007 manueel opgevraagde cijfergegevens voor de rubriek afgehandelde zaken niet enkel eindvonnissen en – beschikkingen bevatten, maar ook tussenvonnissen en andere beschikkingen. Bijgevolg werd de benaming aangepast naar “vonnissen en beschikkingen” hetgeen ons niet toelaat om analyses te maken over het aantal afgehandelde zaken.

img

Vanaf het jaar 2008 gebruiken de arbeidsrechtbanken echter de applicatie ARTT voor het dagelijks beheer van de dossiers, met als gevolg dat de cijfergegevens rechtstreeks uit de applicatie gegenereerd kunnen worden. We spreken vanaf nu over het aantal afgehandelde zaken in tegenstelling tot de voorgaande jaren. Deze verandering laat ons toe om uitspraken te doen over de evolutie van het aantal afgehandelde zaken vanaf het jaar 2008.

Voor wat de sociale zaken betreft stellen we vast dat het aantal nieuwe zaken en het aantal afgehandelde zaken steeds dezelfde trend volgen. Vanaf 2012 zien we dat het aantal afgehandelde zaken voor het eerst hoger ligt dan het aantal nieuwe zaken, waardoor we een afbouw zien van het aantal hangende zaken.

img

Door een wetswijziging werden de arbeidsrechtbanken vanaf 1 september 2007 exclusief bevoegd inzake de collectieve schuldenregeling. In een overgangsperiode van 1 jaar (1 september 2007 – 1 september 2008) werden alleen de nieuwe zaken ingeleid in de arbeidsrechtbank, voor 2007 kwam dit neer op een totaal van 3.348 nieuwe zaken. De nog hangende zaken op het niveau van de rechtbank van eerste aanleg (33.705) werden pas op 1 september 2008 overgedragen aan de arbeidsrechtbanken.

We stellen vast dat het aantal afgehandelde zaken binnen de collectieve schuldenregeling een jaarlijkse stijging kent over de periode 2008 – 2013. Doordat de overdracht van dossiers pas plaatsvond in september 2008 is het aantal afgehandelde zaken dat jaar opmerkelijk lager. Het aantal afgehandelde zaken blijft echter steeds lager dan het aantal nieuwe zaken, waaruit we kunnen afleiden dat het aantal hangende zaken jaar na jaar groeit. Dit is echter normaal aangezien deze materie een langlopende procedure betreft.

 

Voor de periode 2009-2013 wordt een zeer sterke stijging opgetekend van het aantal vonnissen en beschikkingen (+61%). Het aantal vonnissen en beschikkingen is in 2008 veel lager dan de overige jaren hetgeen opnieuw te verklaren valt door de overdracht van dossiers die pas in september 2008 plaatsvond. Er waren in de periode januari 2008 t.e.m. augustus 2008 immers minder hangende dossiers waardoor er ook minder vonnissen en beschikkingen uitgesproken werden.

img