Uit artikel 806 Gerechtelijk Wetboek volgt dat de rechter bij verstek de vorderingen of verweermiddelen van de verschijnende partij moet inwilligen tenzij een grond van openbare orde zich daartegen verzet. Aan de rechter is overgelaten om het begrip openbare orde nader in te vullen. Van openbare orde is datgene wat de essentiële belangen van de Staat of van de gemeenschap raakt of wat in het privaat recht de juridische grondslagen bepaalt waarop de economische of morele orde van de maatschappij berust. Het inwilligen van een kennelijk ongegronde vordering of een kennelijk ongegrond verweer is strijdig met de openbare orde.

P.16.0421.N