De FOD Justitie wenst te verduidelijken dat er vorig jaar reeds extra middelen zijn vrijgemaakt en dat er voldoende speekseltesten zijn. “het is geen budgettair probleem, maar een probleem van organisatie en verdeling”. De FOD Justitie suggereert dat er zou bekeken worden hoe dit beter kan, en is bereid daarover te overleggen indien gewenst.

In eerste instantie had de FOD Justitie voor 2015 een budget voorzien van 100.000 euro. Dat werd inmiddels volledig uitgeput met bestellingen. In november kwam er dan een bijkomend budget van 75.000 euro om de aanvragen tot het einde van 2015 op te vangen. Op vandaag werd al voor meer dan 67.000 euro aan bestellingen binnen dit budget gedaan. 

Het aantal aanvragen van bepaalde lokale politiezones werd in samenspraak met deze zones verminderd om zo het hoofd te kunnen bieden aan de aanvragen van speekseltesten van alle zones over heel België tot eind 2015. De budgetten worden verdeeld in functie van de behoefte en er wordt rekening gehouden met de stock die nog voorhanden is bij bepaalde zones.

De verdeling gebeurt in overleg met de politiezones, maar de politiezones moeten er ook zelf over waken dat die verdeling op een optimale manier gebeurt. Het is aan de logistieke diensten van de politie om een billijke verdeling mee mogelijk te maken.

De FOD justitie heeft geen weet van mogelijke vertragingen in de leveringen aan de lokale politiezones en de leverancier werd ook tijdig ingelicht bij de toewijzing van de nieuwe opdracht. Op die manier kon hij zijn productie correct afstemmen op de bedongen leveringstermijn in de opdracht. 

Als er vragen zijn van bepaalde politiezones is de FOD Justitie altijd bereid om het gesprek rechtstreeks met deze zones aan te gaan.

Contact

Edward Landtsheere
Woordvoerder FOD Justitie
press@just.fgov.be