Het Hof heeft in het arrest C.15.0052.F van 29 april 2016 beslist dat het recht op vergetelheid, een bestanddeel van het recht op eerbiediging van het privéleven, een inmenging kan verantwoorden in de persvrijheid, en meer bepaald in de keuze van de uitgever om oude nummers van een dagblad op het internet te archiveren.