Beatrijs Deconinck, Vincent Vanquickenborne en André Henkes

Na jaren van besparingen wordt voor het eerst in decennia voorzien om fors in justitie te investeren. Het budgettair groeipad voor 2021 en 2022 werd door vice-eersteminister en minister van Justitie  en de Noordzee Vincent Van Quickenborne voorgelegd aan en goedgekeurd door de ministerraad.

Deze plannen kwamen tot stand na bevraging van de mensen op het terrein en in nauw overleg met de verschillende diensten en entiteiten binnen Justitie met respect voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Hierin werd ook een gedetailleerde verdeling van de middelen opgenomen.

Op initiatief van de minister van Justitie, samen met de vertegenwoordigers van de Entiteit Cassatie, het College van Hoven en Rechtbanken en van het Openbaar Ministerie en de FOD Justitie is op een persconferentie op 16 juni jl. door de minister en de verschillende diensten en entiteiten toelichting gegeven bij de concrete investeringen.

Het Hof van Cassatie kampt al jaren met een tekort aan personeel en materiële middelen. Met specifieke projecten die door het directiecomité van het Hof in een actieplan worden voorgesteld, heeft de minister zich ertoe verbonden de middelen te verschaffen om de uitvoering ervan mogelijk te maken. Het gaat erom de bestaande kaders en diensten te versterken en het Hof voor te bereiden op een grotere beheersautonomie, net als de andere twee pijlers van het gerechtelijk apparaat, namelijk de bovenvermelde Colleges. Daartoe is 0,93 miljoen euro uitgetrokken voor de onmiddellijke behoeften van het Hof en zullen negen personen in verschillende functies worden aangeworven. Dit is een eerste stap voor het Hof.  De bestaande uitdagingen vereisen immers, als het Hof ze succesvol wil aangaan, een langetermijnvisie, en dit zowel wat  de human ressources betreft, als voor de beleidsinstrumenten  en de meest geavanceerde informatietechnologie, ten dienste van een team magistraten en niet-magistraten in permanente opleiding.

Na voormelde persconferentie hebben de Minister van Justitie en de beide korpschefs van de Entiteit Cassatie in de loop van een kleine gezellige ontmoeting hun respectieve engagementen hernieuwd.