Op het Atomiumoverleg over de hervorming van het gerechtelijk landschap,  in aanwezigheid van negen politieke partijen opgestart eind oktober, heeft de minister van Justitie Stefaan De Clerck beslist om de debatten voorlopig op te schorten.

In dit kader werd een bespreking gevoerd over een nieuw tuchtrecht en een nieuwe architectuur van het gerechtelijk landschap waaromtrent de minister van justitie op 21 december 2009 een synthesenota heeft neergelegd.

In de debatten is een belangrijke vooruitgang geboekt voor wat betreft de uitgangspunten voor het nieuwe beheersmodel en de invulling daarvan op het centrale niveau. Zo waren de partijen het eens over het principe van de invoering van een gemeenschappelijk beheersorgaan, de invoering van een College van de Zetel naast het College van Procureurs-generaal en het principe van de schaalvergroting van de arrondissementen.

De knelpunten deden zich voor rond het (gemeenschappelijk) beheer van de rechtbanken op het niveau van het arrondissement, zowel rond de organisatie, de leiding en de inzet van mensen en middelen.

De N-VA heeft verklaard de vergadering te verlaten omdat zij van oordeel zijn dat het oorspronkelijke concept van de eenheidsrechtbank onvoldoende wordt behouden.

De minister van Justitie heeft besloten om bijkomend tussentijds politiek overleg te organiseren, alvorens de debatten te hernemen.

Wat betreft het nieuwe tuchtrecht is grote vooruitgang geboekt.

 

Stefaan De Clerck

Minister van Justitie