Snelheid, alcohol en gsm’en achter het stuur zijn de vaakst voorkomende oorzaken van verkeersongevallen in België. De overheden willen wijzen op de risico’s van gevaarlijk gedrag op de weg. Voor het eerst zullen de overtreders daarom samen met hun boete een informatie- en bewustmakingsboodschap ontvangen.

Gsm’en achter het stuur vermenigvuldigt het risico op een ongeval met vier. Snelheid speelt een belangrijke rol in 30% van de ongevallen in België. 38 % van de zwaargewonde bestuurders hebben meer alcohol in het bloed dan de wettelijk toegestane 0,5 ‰. Omdat die cijfers alarmerend zijn, moeten de overtreders beter bewust worden gemaakt voor de risico’s in samenhang met de meest problematische overtredingen.

Samen streven naar meer verkeersveiligheid

De FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Justitie, de FOD Financiën, de politie, VIAS institute en de gewesten – het departement Mobiliteit en Openbare Werken en de VSV voor Vlaanderen, het AWSR voor Wallonië en Brussel Mobiliteit – slaan de handen in elkaar om de verkeersveiligheid te verhogen. Daarom zullen alle overtreders samen met hun boete een semi-gepersonaliseerde bewustmakingsboodschap ontvangen. Lees: zij zullen in hun eigen landstaal een boodschap ontvangen die verband houdt met hun overtreding.

Die bewustmakingsfiches zijn een gezamenlijk initiatief. Zij moeten de overtreders bewustmaken voor de fatale gevolgen van diverse overtredingen. In eerste instantie zal het gaan om overdreven snelheid op de autosnelwegen, drinken en rijden, verstrooidheid door gsm-gebruik achter het stuur en het niet dragen van de veiligheidsgordel of het niet gebruiken van kinderzitjes. In de herfst komen daarbij ook de snelheidsovertredingen op alle andere wegen, die geregionaliseerde overtredingen zijn.

Verbintenis van de Staat

De partners streven ernaar de verkeersveiligheid te verhogen en recidive tegen te gaan. Met het oog daarop hebben zij de dossiers gecentraliseerd en gedigitaliseerd, het mogelijk gemaakt om online te betalen, het gemakkelijker gemaakt om gegevens te verzamelen, het mogelijk gemaakt om een globaal overzicht te hebben van de overtredingen en gezorgd voor de gelijke behandeling van Belgen en buitenlanders.

In het kader van dat streven werden reeds verschillende oplossingen uitgewerkt, zoals strengere wetgeving, strengere straffen en, recentelijk, semi-gepersonaliseerde bewustmaking. Dat alles om het aantal verkeersongevallen en -slachtoffers te doen dalen.

Minister Koen Geens

“Het is de overheid er niet om te doen om zoveel mogelijk boetes op te sturen, maar om mensen te wijzen op hun gevaarlijk gedrag. Deze sensibiliserende boodschappen, die aan een verkeersboete worden toegevoegd, moet mensen aan het denken zetten. Zo leer je dat overdreven snelheid bijvoorbeeld nooit een aanzienlijke tijdswinst oplevert. Samen met de automatisering van verkeersboetes zetten we zo een stap dichter naar een betere verkeersveiligheid, een blijvende prioriteit voor de overheid.”

Minister Bellot

“Tijdens deze legislatuur heb ik samen met mijn collega van Justitie werk willen maken van verschillende actiepunten die elkaar aanvullen: strengere straffen, efficiëntere follow-up van de overtreders en intensivering van de bewustmaking rond gevaarlijk gedrag, zulks om recidive in de kiem te smoren”, zegt F. Bellot, federaal minister van Mobiliteit. “In het verlengde van al het werk dat ik samen met Koen Geens heb gerealiseerd om het volledige proces voor de inning van de boetes te verbeteren en om de wetgeving strenger te maken (bijvoorbeeld door van het recht tot sturen sneller vervallen te verklaren en door het alcoholslot verplicht te maken bij hoge alcoholconcentraties), leek het mij ook goed om actie te ondernemen via de processen-verbaal die naar de overtreders worden gestuurd, zulks om een duidelijke boodschap tot hen te richten: met jullie gedrag brengen jullie de andere weggebruikers in gevaar. Wees verstandig wanneer je de wagen neemt, om zwaardere straffen te voorkomen en om ieders veiligheid te beschermen”, besluit F. Bellot.

Minister Ben Weyts

“Boetes waren tot nu toe bestraffing zonder veel verdere uitleg”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “We voegen nu gerichte boodschappen toe, die aan de hand van herkenbare beelden duidelijk maken waarom verkeersovertredingen zo gevaarlijk zijn. Als je zonder gordel rijdt aan 70km/u, dan komt de impact van een botsing overeen met een sprong van de 6de verdieping van een gebouw. Als je achter je stuur sms-t “Ik ben er over 10 minuten”, dan rij je meer dan 650 meter lang compleet blind. We combineren de straf met sensibilisering om zo een groter effect te bereiken”.

Minister Carlo Di Antonio

“Op het gebied van verkeersveiligheid zijn de bewustmakingscampagnes, de verhoging van de pakkans, de plaatsing van extra flitspalen en de bewustmaking van de bestuurders allemaal factoren die bijdragen tot deze bemoedigende vaststelling in Wallonië: in tien jaar tijd hebben wij het aantal verkeersdoden gehalveerd”, zegt Carlo Di Antonio, Waals minister bevoegd voor Verkeersveiligheid.  “Tegen 2020 willen wij in Wallonië minder dan 200 verkeersslachtoffers per jaar. Op een gepersonaliseerde wijze duidelijk maken welke risico’s er verbonden zijn aan gevaarlijk gedrag op de weg, kan ons verder helpen om die doelstelling te bereiken.”

Staatssecretaris Bianca Debaets

“Meer dan ooit streven wij ernaar om het aantal verkeersslachtoffers tot nul te herleiden. Naast de boete, die ontradend moet zijn, is het belangrijk de overtreders te informeren over de risico’s die verbonden zijn aan hun gedrag, waarmee zij niet alleen de andere weggebruikers maar ook zichzelf in gevaar brengen. Ik ben tevreden over deze vruchtbare samenwerking tussen onder andere de politie, de gewesten, de minister van Justitie en de minister van Mobiliteit”, zegt Bianca Debaets, Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid.

Meer informatie

Bewustmakingsfiches:

Contact