Op 17 en 18 november vindt een conferentie plaats in het Koninklijk Paleis te Brussel over wegloopgedrag. Tijdens deze tweedaagse conferentie, georganiseerd in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van Europese Unie, zullen vertegenwoordigers van nationale en lokale autoriteiten, van basis-ngo’s, van de Europese Commissie en het Europees Parlement informatie, ervaringen en goede handelwijzen uitwisselen om het probleem van weggelopen kinderen op Europees niveau aan te pakken.

Het doel van de conferentie is een reeks deskundige aanbevelingen voor te stellen inzake het probleem van kwetsbare kinderen die zijn weggelopen, als een specifieke categorie in de bredere context van de verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen.

Er is weinig onderzoek beschikbaar over het aantal gevallen in de verschillende landen en de huidige cijfers duiden op een redelijk groot verschil tussen de landen. Waarschijnlijk is dat gedeeltelijk te wijten aan de grote verschillen inzake het melden en registreren van weggelopen kinderen. In een aantal landen die over betrouwbare gegevens beschikken, worden jaarlijks meer dan twee minderjarigen per 1 000 kinderen als weggelopen opgegeven. Op basis hiervan kan geschat worden dat ieder jaar ten minste 1% van de gezinnen met kinderen wordt geconfronteerd met een weggelopen zoon of dochter. Weglopen is dus een wijdverbreid vraagstuk met betrekking tot welzijn en risico, dat echter vaak onopgemerkt blijft.

Weggelopen kinderen zijn bijzonder kwetsbaar. Soms zijn ze erg jong: in België is iets meer dan 10% van de weglopers tien jaar of jonger. De meeste weglopers lopen weg ‘van’ iets, zoals misbruik, geweld, conflicten in het gezin of op school. Sommige kinderen lopen weg ‘naar’ iets, daaronder begrepen gevallen waarin een vreemde kinderen via het internet lokt. Onderweg moeten velen van hen het hoofd bieden aan meerdere risico’s, van het slapen in onveilige plaatsen tot diefstal, bedelarij en seksuele uitbuiting. Kinderen die meer dan een keer weglopen, hebben een grotere kans om gewond te raken. Het wegloopgedrag kan een grote invloed hebben op de verdere levensloop. Sommige weglopers gaan niet meer naar school, verbreken hun relaties met familie en vrienden en raken sociaal geïsoleerd. Daklozenorganisaties melden dat kinderen die weglopen voor hun zestiende een grotere kans maken om op straat te eindigen.

Het is dus uiterst noodzakelijk om het probleem aan te pakken, maar het is niet gemakkelijk. Deze conferentie zal aanbevelingen uitwerken zodat de wethandhavings- en welzijnsector nauwer kunnen samenwerken. Het gebrek aan aandacht voor dit onderwerp zal ook hoog op de agenda staan om de zorgen van verontruste ouders aan te pakken. Op Europees beleidsniveau kunnen een aantal instrumenten verbeterd worden. Een betere gegevensverzameling en wetenschappelijke analyse zijn uiterst noodzakelijk.

Gelukkig kunnen er lessen getrokken worden uit de goede handelwijzen die verscheidene landen hanteren. Voorbeelden zijn: duidelijke nationale richtlijnen inzake rechtshandhaving, tijdig optreden, time-out systemen, noodverblijven voor minderjarigen en overleg betreffende de terugkeer naar huis. Tijdens de conferentie zullen deze goede handelwijzen voorgesteld en geanalyseerd worden. De deskundigen zullen daarna algemene commentaar en specifieke maatregelen voor de EU en de lidstaten formuleren.

De conferentie is een gezamenlijk initiatief van het Belgische Federale Overheidsdienst Justitie, de Europese Federatie voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen ‘Missing Children Europe’ en de Belgische ngo Child Focus.

Hare Majesteit Koningin Paola, erevoorzitster van Child Focus, zal optreden als gastvrouw van de conferentie in het Koninklijk Paleis te Brussel.

De conferentie werd georganiseerd met de steun van Belgacom, Biomérieux, Océ, het Sheraton Brussels Airport Hotel, The International School of Brussels en het Daphne-programma van de Europese Commissie.

MEER INFORMATIE:
www.childfocus.be Dirk Depover, Woordvoerster +32 476 959504   Maryse Rolland, Adjunct-woordvoerster +32 479 303021   www.missingchildreneurope.eu Delphine Moralis, Adjunct-secretaris-generaal +32 477 444493  
www.just.fgov.be Lieselot Bleyenberg Woordvoerster +32 496 135361  

Missing Children Europe (MCE)

Missing Children Europe is de Europese Federatie voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen. Deze overkoepelende organisatie vertegenwoordigt 24 niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) uit 16 lidstaten van de Europese Unie + Zwitserland. Elke organisatie is actief op het vlak van vermiste en/of seksueel uitgebuite kinderen op basisniveau, daaronder begrepen preventie en ondersteuning van slachtoffers. MCE krijgt financiële steun van het Daphne-programma van de Europese Commissie.

Child Focus

De Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen is werkzaam onder de naam Child Focus. De stichting werd meer dan 12 jaar geleden opgericht en is een Belgische overheidsstichting die zich 24/24u en 7/7d wijdt aan de opsporing van vermiste kinderen en de stopzetting van hun seksuele uitbuiting. Er is slechts één noodnummer voor de melding van een verdwijning, een ontvoering of voor de melding van seksueel misbruik: 116 000. Kinderpornografie op het internet kan anoniem gemeld worden bij het openbaar meldpunt stopchildporno.be. De stichting wordt ongeveer voor de helft gesubsidieerd door de overheid. Die subsidies worden per dossier of per jaar toegekend. De overige 50% komt van bedrijven en het grote publiek.

Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Van 1 juli tot 31 december 2010 is het de beurt aan België om het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (EU) waar te nemen. Als voorzitter van de Raad van de EU zal België vooral de werkzaamheden van de verschillende formaties van de Raad organiseren en leiden via zijn bevoegde ministers. Alleen de Raad Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid valt buiten deze regeling. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, wordt deze Raad voorgezeten door de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, mevrouw Catherine Asht