De Minister van justitie, Jo Vandeurzen, heeft bij zijn aantreden een initiatief genomen om de rol en de bevoegdheden van de verschillende adviesorganen van de rechterlijke organisatie beter op elkaar af te stemmen. De verschillende adviesorganen geraken zo, met respect voor hun particuliere bevoegdheden, opgenomen in één goed functionerend geheel. Zo passen de raadgevingen van de verschillende adviesorganen in één visie en kunnen ze samen met andere initiatieven cumulatieve effecten genereren.

De Minister van justitie sloot protocolakkoorden af met de Moderniseringscommissie voor de Rechterlijke Orde, met het Beheerscomité Informatica Rechterlijke Orde en met de Vaste Vergadering van Korpschefs van de Zetel. Daar komt op 24 november 2008 een protocolakkoord bij, afgesloten met de Adviesraad van de Magistratuur.

De Minister en de Adviesraad van de Magistratuur willen samen voor de magistratuur een statuut schrijven dat aansluit bij de moderniseringsinitiatieven.

Om daarin te lukken krijgt de Adviesraad van de Magistratuur extra middelen. De Minister geeft daarmee uitvoering aan een wet uit 1999 die toen al voorzag in de oprichting van een Adviesraad van de Magistratuur. De Adviesraad vormt één representatief samengesteld aanspreekpunt dat de rechten van de individuele magistraat als werknemer van justitie behartigt. Dit is belangrijk in het licht van de aankomende moderniseringsprojecten.

De Adviesraad van de Magistratuur engageert zich van zijn kant om concrete voorstellen te formuleren betreffende het sociaal statuut van de magistraten. Volgende concrete afspraken worden gemaakt:

  • De Adviesraad bezorgt de Minister van Justitie tegen eind mei 2009 een advies voor de regeling van de arbeidstijd van de magistraten (per jaar/week/dag) en een regeling van de vakantie- en verlofregeling.
  • De Adviesraad formuleert tegen eind mei 2009 ten aanzien van de Minister van Justitie een advies van herverdeling van het werk, zoals loopbaanonderbreking, deeltijds werk, sociaal en familiaal verlof.
  • Tegen eind april 2010 levert de raad aan de Minister van Justitie een advies over de horizontale en verticale mobiliteit van de magistraten.
  • Tegen eind april 2010 maakt de raad de Minister van Justitie een advies over betreffende de verbetering van het welzijn op het werk en het financieel statuut van de loopbaan.

Ter gelegenheid van de ondertekening van het protocolakkoord, heeft de Adviesraad van de Magistratuur alvast een eerste exemplaar van het vademecum van het huidige sociaal statuut van de magistraten aan de Minister van Justitie overhandigd.

In de marge van de ondertekening van het protocolakkoord met de Adviesraad van de Magistratuur kondigde de minister Jo Vandeurzen ook aan dat de nieuw samengestelde Hoge Raad voor de Justitie – ingevolge een vraag om advies vanwege de minister daterend van juli 2008 – alles op alles zet voor een hoogstaand en modern personeelsmanagement voor magistraten.

De nieuw samengestelde Hoge Raad voor de Justitie heeft om die reden vier themagroepen opgericht:

  1. functiebeschrijvingen opstellen;
  2. personeelsplanning uittekenen;
  3. werving en selectie optimaliseren;
  4. gebruikmaken van competentiemanagement en loopbaan.

De Minister van justitie zal tegen eind januari 2009 een eerste stand van zaken ontvangen over de werkzaamheden.

Op deze manier is een eerste stap gezet in de voorbereiding van de beleidsverklaring justitie 2009. Daarin staat dat, waar in 2008 de modernisering van het personeelsmanagement van het gerechtspersoneel aan de orde was, in 2009 de modernisering van het personeelsmanagement van de magistraten volgt. Een statuut voor de magistratuur, een evidentie voor elke personeelscategorie, is een belangrijk initiatief.

Jo Vandeurzen

Vice- eerste Minister, Minister van Justitie en Institutionele hervormingen