Begin dit jaar werd het Interfederaal Actieplan tegen Homofoob en Transfoob Geweld gelanceerd. Eén van de doelstellingen van het Actieplan is het voorkomen en bestrijden van door homofobie en transfobie gemotiveerd geweld. Het wetsontwerp van Vice-Eerste Minister, Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, en Minister van Justitie Annemie Turtelboom, dat vandaag werd goedgekeurd op de ministerraad, kadert binnen dit plan en zorgt voor een uitbreiding van de anti-discriminatiewetgeving naar zowel genderidentiteit als genderexpressie.

“Door deze discriminatiegronden toe te voegen zorgen we voor een betere bescherming tegen discriminatie voor alle transgenders. Met de reeds doorgevoerde verhoging van de straffen voor geweld op basis van racisme en discriminatie verwezenlijken we enkele van onze sleutelengagementen uit het interfederale actieplan tegen homofoob en transfoob geweld. Via sensibilisering, met een aangepaste wet- en regelgeving, met een goede begeleiding van de slachtoffers en met een efficiënt opvolgings- en vervolgingsbeleid trachten we alle vormen van homofobe en transfobe discriminatie, inclusief haatmotieven, te voorkomen, op te volgen en te vervolgen”, aldus Annemie Turtelboom.

België beschikt over drie antidiscriminatiewetten:

  • de wet ter bestrijding van racisme en xenofobie,
  • de wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (genderwet)
  • de wet ter bestrijding van discriminatie op grond van leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst.

De wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen stelt discriminatie op basis van geslachtswijziging gelijk aan een discriminatie op basis van geslacht. Momenteel worden echter enkel de transseksuele personen beschermd door de genderwet d.w.z. personen die een geslachtsveranderende behandeling hebben ondergaan, die ermee bezig zijn, of die van plan zijn dit te doen. Een hele groep blijft hierdoor onbeschermd aangezien de groep transgender personen veel ruimer is dan enkel zij die hun lichaam willen laten aanpassen.

Een wetswijziging drong zich op aangezien de discriminatie van deze groep nog veelvuldig voorkomt. De wet werd daarom uitgebreid met de kenmerken ‘genderidentiteit’ en ‘genderexpressie’:

  • ‘Genderidentiteit’ verwijst naar de diepe innerlijke overtuiging en individuele beleving van eenieder van het eigen gender, dat al dan niet overeenkomt met het geslacht dat bij geboorte werd toegewezen, met inbegrip van de eigen lichaamsbeleving.
  • ‘Genderexpressie’ verwijst daarnaast naar de manier waarop mensen (onder meer door kledij, spraak en manier van gedragen) vorm geven aan hun genderidentiteit, en de manier waarop deze gepercipieerd wordt door anderen.

Gewoonlijk trachten mensen hun genderexpressie in overeenstemming te brengen met hun genderidentiteit, of genderidentiteiten, ongeacht het geslacht dat hen werd toegewezen bij de geboorte. Genderexpressie omvat eveneens occasionele, of tijdelijke vormen van uitdrukking geven aan gender.

“Transgender personen worden helaas nog al te vaak gediscrimineerd. Met het introduceren van deze discriminatiegronden zetten we een eerste, maar noodzakelijke stap, om alle transgender personen beter te kunnen beschermen tegen discriminatie”, aldus Joëlle Milquet.

Meer informatie

Kabinet minister Annemie Turtelboom

Gerolf Falter
Gerolf.Falter@just.fgov.be
0475 93 14 63

Kabinet minister Joëlle Milquet

Ingrid Van Daele (Nederlandstalige pers)
ingrid.vandaele@ibz.fgov.be
0470 32 02 62

Dorothée Klein (Franstalige pers)
dorothee.klein@ibz.fgov.be 
0478 87 20 53