Zoals dit weekend door minister van Justitie Jo Vandeurzen beloofd, heeft zijn cel Beleidsvoorbereiding vandaag een ontmoeting gehad met de vakbondsafgevaardigden van het gevangenispersoneel. Dit gesprek kwam er naar aanleiding van de laatste incidenten in de gevangenis van Hasselt vorige zaterdag en zondag. Tijdens het onderhoud hebben de vakbondsafgevaardigden gepleit voor een eenvormige bezoekregeling voor alle strafinrichtingen. Zij wensen ook dat er maatregelen zouden worden genomen om het aantal conflicten en gevallen van agressie in de gevangenissen te verminderen. De overbevolking is zonder twijfel een van de grootste bronnen van ergernis.

De vakbonden dringen erop aan dat de tuchtprocedure voor gedetineerden dringend wordt herzien omdat de daaraan verbonden administratieve last momenteel te zwaar is. Minister Vandeurzen staat positief tegenover deze wensen. Voor de gevangenis van Hasselt is overeengekomen dat de gedetineerden vanaf morgen anders worden opgedeeld voor de wandelbeurten.

Na het overleg heeft de minister ook aangegeven rekening te willen houden met de verzuchtingen van de penitentiaire beambten, en wel op basis van een algemeen beleidsplan voor de strafuitvoering. Dat plan wordt zo snel mogelijk voorgesteld.