Artikel 103 van de Wet van 25 april 2007 heeft het huurwaarborgsysteem van de Woninghuurwet gewijzigd. Voormeld artikel voorziet eveneens een evaluatie van het nieuw huurwaarborgsysteem, één jaar na het van kracht worden ervan.

In uitvoering hiervan is op het Overlegcomité van 16 september 2009 een werkgroep opgericht onder het Voorzitterschap van de Minister van Justitie bestaande uit de Premier, de Vice-Premiers, de Minister-Presidenten, de Ministers en Staatssecretarissen bevoegd voor wonen, huisvesting en armoedebestrijding op alle beleidsniveaus.

De vragenlijst is in opmaak en zal aan de betrokken actoren en aan de experten worden overgemaakt. Vermoedelijk nog voor het einde van dit jaar zullen de resultaten van de rondvraag in de technische werkgroep worden behandeld.

Op basis van de conclusies zullen de passende initiatieven genomen worden.