De Veiligheid van de Staat (VSSE) publiceert een brochure waarmee ze haar partners, maar ook het brede publiek op een genuanceerde manier wil informeren over het fenomeen van het salafisme in België.

De publicatie omvat een kort historisch overzicht met vermelding van de ideologische beginselen en een lexicon met salafistische termen. Ze legt het verschil uit tussen wetenschappelijk, politiek en jihadistisch salafisme en gaat kort in op bewegingen zoals de Moslimbroeders en het wahhabisme die vaak in één adem met het salafisme worden genoemd. Ze zoomt in op de verschillende kanalen die het salafisme helpen verspreiden en schetst de potentiële dreiging van het fenomeen en hoe dat in ons land wordt opgevolgd. Tot slot somt de brochure ook enkele voorbeelden op van problematische salafistische praktijken.

De VSSE wil met deze publicatie sensibiliseren en helderheid brengen in het debat dat de jongste maanden over salafisme wordt gevoerd. De brochure is daarom ook pedagogisch van opzet: om het fenomeen te begrijpen is geen voorkennis vereist.  
Het is bovendien een manier van de Veiligheid van de Staat om een transparante inkijk te geven in de domeinen die ze opvolgt. Salafisme als stroming behoort tot haar wettelijke bevoegdheden, namelijk het opvolgen van extremisme. 

“Door te informeren over deze religieuze stroming die op termijn onze democratische en grondwettelijke rechtsorde kan bedreigen, willen we ook bijdragen aan de versterking van de interne veiligheid van ons land”, zegt Jaak Raes, administrateur-generaal van de VSSE.  

De brochure is gedrukt op 5000 exemplaren (2500 Nederlands- en 2500 Franstalige exemplaren) en zal vrij breed worden verspreid. Ze zal bezorgd worden aan partnerorganisaties zoals ADIV, OCAD, en ook aan de federale en de lokale politie, het Federaal Parket, de gemeenten, OCMW’s, universiteiten, gevangenissen en jeugdinstellingen, LTF’s (Local Task Forces), LIVC’s (Lokale Integrale Veiligheidscel), verschillende departementen van de Federale Overheidsdiensten Justitie en Binnenlandse Zaken, de Justitiehuizen, de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, Fedasil, de Ministeries van Onderwijs, de parlementsleden van de Commissies Justitie en Binnenlandse Zaken, de Opvolgingscommissie I, het Comité I, de BIM-commissie, de betrokken federale en gewestelijke Ministers, het Vlaams Platform Radicalisering, de gouverneurs, de Minister-Presidenten, BPV (Brussel Preventie & Veiligheid), ...

Meer info

Brochure: Salafisme in België: mechanismen en realiteit

Contactgegevens

info@vsse.be
ingrid.vandaele@vsse.be