Op zondag 31 maart is de gemoderniseerde burgerlijke stand gelanceerd. Voortaan worden akten van de burgerlijke stand digitaal aangemaakt en bijgehouden in een centraal register. Toegankelijkheid, efficiëntie en gegevensuitwisseling staan hierbij voorop.

Vandaag zijn 1097 elektronische akten van burgerlijke stand aangemaakt. De eerste akte is getekend in Antwerpen. Bij het opstellen van geboorte- of huwelijksakten komt er geen balpen en papier meer aan te pas. De ambtenaren in het gemeentehuis en in Belgische consulaten tekenen vanaf nu elektronisch de akten en slagen ze op in de nieuwe centrale databank ‘DABS’. De ambtenaar levert uittreksels en afschriften af uit deze databank.

De komende weken wordt het nieuwe systeem verder op punt gezet, op basis van de werking in gemeenten en consulaten. De databank wordt op termijn opengesteld voor de FOD Justitie en de rechterlijke orde. Alle vonnissen die een impact hebben op de akten van de burgerlijke stand zullen automatisch verwerkt worden, zoals echtscheidingsvonnissen en afstammingsvonnissen.

Verplichte digitalisering

De digitalisering stelt paal en perk aan de fysieke archieven van miljoenen papieren akten in stadhuizen, rechtbanken en consulaten. De afgelopen maanden zijn ongeveer 6,5 miljoen oude akten naar de nieuwe databank gemigreerd uit 589 gemeentelijke en 102 consulaire registers. Het totaal aantal akten dat sinds 1945 is opgemaakt, wordt geraamd op 15 a 20 miljoen.

Gemakkelijker voor de burger

De burger moet niet meer naar zijn geboorteplaats om een afschrift of uittreksel van zijn geboorteakte te bekomen. Daarnaast kan de overheid zelf aktes opvragen bij andere diensten, waardoor de burger zelf minder vaak naar het gemeentehuis moet om deze akten voor te leggen. Dat is een belangrijke vereenvoudiging voor de burger, maar betekent ook een aanzienlijk lagere werklast voor gemeenten en andere overheden.

De afschriften en uittreksels van akten worden op dezelfde, uniforme manier afgeleverd:

Huwelijksceremonie

De schepen, bevoegd voor burgerlijke stand, zal de akten met zijn elektrische identiteitskaart ondertekenen. De digitalisering wijzigt niets aan de huwelijksceremonie. Elke gemeente kan deze ceremonie zelf invullen door bijvoorbeeld het koppel en de getuigen te laten tekenen in een huwelijksboekje.

Vele partners

De modernisering van de burgerlijke stand is een project van vele partners, met name de FOD Justitie, de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Buitenlandse Zaken. De Dienst Administratieve Vereenvoudiging speelt een coördinerende rol. Ook de pilootgemeenten waarmee het nieuwe systeem werd getest, waren essentieel voor de goede voorbereiding en uitvoering van dit project. De partners werken nauw samen om de automatisering van de burgerlijke stand uit te werken en te verfijnen op elk niveau. Toch zijn technische euvels nooit helemaal uit te sluiten bij de lancering van een grootschalig automatiseringsproject.

 

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders

De digitalisering van de akten van burgerlijke stand, die nu op alle consulaire posten in het buitenland wordt gelanceerd, maakt integraal deel uit van onze inspanningen om de Belgische burgers die in het buitenland wonen zo goed mogelijk van dienst te zijn en om zowel de kwaliteit als de doeltreffendheid van ons handelen te versterken.”

Minister van Justitie Koen Geens

Elke stap naar meer digitalisering is een belangrijke stap voorwaarts. De digitalisering van de burgerlijke stand opent de weg naar verdere digitalisering die voor een betere en snellere dienstverlening zorgt voor de mensen. Naast de modernisering van de burgerlijke stand is er nog een belangrijk stap vooruit. Ouders kunnen vanaf vandaag immers hun sterrekindje officieel erkennen. Ik kreeg veel reacties van ouders die hierom vroegen en ik begrijp hen. Zij verdienen erkenning van hun verdriet om hun rouwproces verder te zetten. Vanaf vandaag kunnen ze hun kindje dus een duidelijke, én erkende plaats geven in hun leven.”

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem

"De gemeenten zullen voortaan een instrument hebben om de akten van burgerlijke stand automatisch te verwerken. Dankzij de koppeling met het Rijksregister zullen deze akten later niet alleen door de burger kunnen opgevraagd worden, maar ook bijvoorbeeld door notarissen of rechtbanken. Na een inloopperiode van 3 maanden zal de DABS door het Rijksregister beheerd worden."

Minister van Digitale Agenda belast met Administratieve Vereenvoudiging Philippe De Backer

“De digitalisering biedt ook voor onze overheid enorme kansen. De digitalisering van de burgerlijke stand is een goed voorbeeld van een betere dienstverlening voor de burger. Als je gaat trouwen bijvoorbeeld, kan de ambtenaar je geboorteakte voortaan digitaal opvragen in een centrale databank, terwijl je daarvoor vroeger moest afzakken naar de gemeente waar je bent geboren. Het rijksregister zal ook automatisch worden bijgewerkt wanneer een akte wordt gewijzigd, waardoor de informatie bij de gemeente automatisch en sneller up-to-date zal zijn. De dienstverlening van de overheid wordt zo beter, eenvoudiger en klantgerichter dankzij de digitalisering.”

Vragen?