Tot nu toe stelden hoven, rechtbanken en het openbaar ministerie binnen- en buitenlandse gerechtsdeskundigen, vertalers en tolken aan op basis van hun eigen lokale lijsten. Nu moeten zij bij voorrang de deskundigen, vertalers en tolken opzoeken in het nationaal register.

Slechts in spoedeisende gevallen, of wanneer het gezochte profiel niet beschikbaar is of niet is opgenomen in het register, kunnen de bevoegde instanties, bij een met redenen omklede beslissing, een niet-opgenomen persoon aanstellen. Deze aanstelling zal gebeuren onder strenge wettelijke voorwaarden (artikel 27 en artikel 991decies, van het Gerechtelijk Wetboek).