De opname in het register kan in twee keer gebeuren:

  • voorlopig, op grond van de overgangsbepalingen en ten laatste op 30 november 2022;
  • 'definitief', voor een verlengbare termijn van 6 jaar.

Voorlopige registratie, geldig tot 30 november 2022, op grond van de overgangsbepalingen

De kandidaat-gerechtsdeskundigen of de kandidaat beëdigd vertalers/tolken die voldoen aan de opnamevoorwaarden waarin de overgangsbepalingen voorzien, kunnen een voorlopige opname in het nationaal register aanvragen.

Deze opname is slechts geldig tot 30 november 2022.

Momenteel kunnen alleen de gerechtsdeskundigen die al vóór 1 december 2016 voor de gerechtelijke overheden hebben gewerkt of de beëdigd vertalers/tolken die eveneens voor deze datum hebben gewerkt voor de gerechtelijke overheden of voor een andere bevoegde instantie worden opgenomen in dit register.

De personen die vóór 1 december 2016 nooit als gerechtsdeskundige of beëdigd vertaler/tolk hebben gewerkt, moeten de oprichting van de aanvaardingscommissie afwachten om hun opname aan te vragen.

Momenteel worden wetswijzigingen voorbereid met het oog op een versoepeling van de voorwaarden voor voorlopige opname. Meer uitleg hierover bij Overgangsbepalingen.

Zij moeten de opname mogelijk maken van deskundigen, vertalers en tolken die op 1 december 2016 nog niet voor de in de wet vermelde instanties hadden gewerkt.

'Definitieve' registratie voor een verlengbare termijn van 6 jaar 

De definitieve registratie zal worden mogelijk gemaakt zodra de aanvaardingscommissie is geïnstalleerd. Het uitvoeringsbesluit dat de werking en de samenstelling van deze commissie vastlegt, is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 september 2018. De aanwerving van haar leden is op dit moment aan de gang.

Zodra de commissie operationeel is, zullen de personen die voorlopig zijn opgenomen in het register te allen tijde kunnen vragen om er definitief in te worden opgenomen.

Zij hebben dan tot 30 november 2022 de tijd om die aanvraag in te dienen en aan te tonen dat zij voldoen aan alle wettelijke opnamevoorwaarden, met inbegrip van het getuigschrift juridische kennis, of eventueel vrijstellingen aan te vragen.

De personen die niet zijn opgenomen in het nationaal register op grond van de overgangsbepalingen kunnen rechtstreeks vragen om definitief te worden opgenomen zodra zij aantonen dat zij voldoen aan alle wettelijke opnamevoorwaarden.