Het koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 555/10, § 2, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de toegang tot de gegevens opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken van 16 maart 2022 (Belgisch Staatsblad 18/03/2022) regelt door wie en op welke wijze de gegevens van het nationaal register van gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolk kunnen geraadpleegd worden.

Toegang voor de burger

Iedereen  kan een beperkt aantal gegevens betreffende de gerechtsdeskundigen, vertalers, tolken en vertalers-tolken raadplegen via de website van de FOD Justitie.  

De volgende gegevens betreffende de personen opgenomen in het nationaal register kunnen altijd geraadpleegd worden:

 • het identificatienummer
 • de familienaam
 • de taal van de procedures waarvoor betrokkene wenst ingezet te worden
 • de hoedanigheid (vertaler, tolk, gerechtsdeskundige)
 • de specialisaties waarvoor de betrokkene geregistreerd werd
 • de status van het profiel van betrokkene (actief of niet-actief)
 • de begindatum en eventueel de einddatum van de geldigheid van de registratie van de specialisaties

De gerechtsdeskundige, vertaler, tolk of vertaler-tolk mag zelf beslissen om één of meerdere van de volgende gegevens publiek te maken:

 • de voornamen
 • contactgegevens (e-mail, website, telefoon, GSM, fax)
 • adresgegevens
 • de gerechtelijk arrondissementen waarvoor betrokkene wenst ingezet te worden.

De gerechtelijke overheden en de politiediensten

Deze diensten hebben volledige toegang tot de gegevens van de personen opgenomen in het nationaal register van gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.

Andere overheden

Andere overheden kunnen toegang krijgen tot dezelfde gegevens als diegene die toegankelijk zijn voor de gerechtelijke overheden op voorwaarde dat zij hiervoor een protocol hebben afgesloten met de Federale Overheidsdienst Justitie overeenkomstig artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.  

Opgelet, de personen opgenomen in het nationaal register moeten in hun profiel expliciet aanduiden of zij zich beschikbaar stellen om prestaties te leveren voor deze overheden.

De overheden die een dergelijk protocol wensen af te sluiten kunnen hier contact opnemen.

Contact

Dienst nationale registers

 • Voor de gerechtsdeskundigen
  NRGD-RNEJ@just.fgov.be
 • Voor de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken
  NRBVT-RNTIJ@just.fgov.be
   
 • T nl:  +32(0)2 552 28 57 of +32(0)2 552 28 40   
 • T fr:  +32(0)2 552 28 56 of +32(0)2 552 26 29                                                                                                                                                                     

Perscontact

press@just.fgov.be