De twee registers bevatten momenteel uitsluitend personen die voorlopig zijn opgenomen, en zijn slechts toegankelijk via de gerechtelijke overheden.

In artikel 22 van de wet van 14 april 2014 en 991quinquies, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek is nader bepaald dat die 2 registers vrij te raadplegen zijn op de website van de federale overheidsdienst Justitie. 

Er is een koninklijk besluit ter zake in opmaak. Het zal de modaliteiten bepalen van het openbare karakter, waaronder onder meer de gegevens die daadwerkelijk toegankelijk zullen zijn voor het publiek (politieagenten, besturen, rechtzoekenden... op nationaal en internationaal niveau) via de website van de FOD Justitie.

De gegevens die toegankelijk zullen zijn via dit openbaar register hebben geen betrekking op de voorlopige opnames. Uitsluitend de informatie betreffende de personen van wie de opname is gevalideerd op grond van het advies van de aanvaardingscommissies, zal voor iedereen toegankelijk zijn.

Zij die aan de slag willen als beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk of als gerechtsdeskundige moeten nu een aanvraag indienen tot registratie in het nationaal register. Klik hier om na te gaan of u aan de voorwaarden voldoet.

De registratieaanvragen gebeuren via de applicatie e-deposit

Klik hier voor meer praktische informatie over de modaliteiten en voorwaarden voor opname in de nationale registers.

Contact

Dienst nationale registers

  • Voor de gerechtsdeskundigen
    NRGD-RNEJ@just.fgov.be
  • Voor de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken
    NRBVT-RNTIJ@just.fgov.be
     
  • T nl:  +32(0)2 552 28 57 of +32(0)2 552 28 40   
  • T fr:  +32(0)2 552 28 56 of +32(0)2 552 26 29                                                                                                                                                                     

Perscontact

press@just.fgov.be