1. U hebt de nieuwe eed afgelegd en uw voorlopige inschrijving in het register is gevalideerd

 • Uw eedaflegging geldt voor alle opdrachten die u zijn toevertrouwd vanaf 29/12/2019.
 • U parafeert alle pagina’s van uw deskundigenverslag en sluit af met:
  • uw identificatienummer (begint met EXP …);
  • gevolgd door uw handtekening en naam;
  • gevolgd door uw titel ('gerechtsdeskundige').
 • U moet de eedformule niet meer toevoegen.
 • Wanneer het hof het bewijs van eedaflegging en neerlegging overmaakt aan de dienst Nationaal register, zorgen zij ervoor dat die informatie wordt aangepast in het digitaal register. In dat geval, kan u in tussentijd het bewijs van eedaflegging en inschrijving voorleggen dat u ontvangt van de dienst Nationaal register.

2. Uw inschrijving in het register is tijdelijk geschorst omdat u de nieuwe eed nog niet aflegde

 • U legt uw eed zo snel mogelijk af in het hof van beroep van uw woonplaats. Opgelet, dat kan enkel op uitnodiging. U ontvangt de uitnodiging zo snel mogelijk. Er zijn minstens 4 gelegenheden per jaar.
 • U kan intussen nieuwe vorderingen aanvaarden onder voorwaarden, bijv. wanneer de opdracht spoedeisend is of er geen andere gerechtsdeskundige kon worden aangeduid. De precieze voorwaarden zijn wettelijk bepaald (GW, art. 555/15). U moet de opdrachtgever verwittigen van uw status en de magistraat moet de vordering motiveren. Zo’n opdracht geldt als een 'vordering buiten het register'.
 • U parafeert alle pagina’s en sluit uw verslag af met:
  • de vermelding “Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk heb vervuld.”;
  • gevolgd door uw handtekening, naam en titel.
 • U mag de titel van gerechtsdeskundige alleen gebruiken voor die opdracht.
 • Als u lopende vorderingen heeft voor opdrachten die u aanvaard hebt voor 29/12/2019, moet u alle pagina’s van uw verslag paraferen en op het einde afsluiten met:
  • De vermelding “Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk heb vervuld.”, gevolgd door uw handtekening, naam en titel.

3. U probeerde zich in te schrijven in het register maar uw inschrijving is nog niet gevalideerd

 • Als uw aanvraag tot inschrijving aanvaard is, zal u een uitnodiging ontvangen om de eed af te leggen.
 • U zal de eed afleggen en uw handtekening en paraaf neerleggen bij het hof van beroep in het rechtsgebied van uw woonplaats.
 • Zodra de dienst Nationaal register geïnformeerd is van uw eedaflegging, zullen zij uw aanvraag tot inschrijving in het register behandelen en bezorgen zij u een bewijs van eedaflegging en inschrijving in het voorlopig register waarna justitie u opnieuw kan inschakelen.
 • Zolang dat niet is afgerond, kan u onder bepaalde voorwaarden toch vorderingen aanvaarden, bijv. wanneer de opdracht spoedeisend is of er geen gerechtsdeskundige kon worden aangeduid. De precieze voorwaarden zijn wettelijk bepaald (GW, art. 555/15). U moet de opdrachtgever verwittigen van uw status en de magistraat moet de vordering motiveren. Zo’n opdracht geldt als een 'vordering buiten het register'.
 • U parafeert alle pagina’s en sluit uw verslag af met:
  • de vermelding “Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk heb vervuld.”;
  • gevolgd door uw handtekening, naam en titel.
 • U mag de titel van gerechtsdeskundige alleen gebruiken voor die opdracht.

4. U bent geschorst uit het voorlopig register om andere redenen dan dat u de eed nog niet aflegde, bijv. na een correctionele straf

 • U mag niet meer optreden en geen opdrachten meer aanvaarden als gerechtsdeskundige in strafrechtelijke of burgerlijke zaken zolang de minister van Justitie niet beslist heeft of men nog een beroep op u mag doen in die hoedanigheid.
 • Indien u meent dat uw veroordeling geen beletsel vormt voor uw inschrijving in het register, dient u hiertoe een gemotiveerde aanvraag in te dienen bij de minister van Justitie.
 • Als u lopende vorderingen heeft, is het aan de gerechtelijke overheden als opdrachtgever om de nodige maatregelen te treffen.

5. U hebt zich niet ingeschreven in het voorlopig register

 • Als u in de toekomst actief wil blijven als gerechtsdeskundige, moet u een aanvraag tot inschrijving in het register indienen en de eed afleggen indien uw aanvraag is goedgekeurd.
 • U mag momenteel geen nieuwe vorderingen aanvaarden tenzij op basis van de  wettelijke uitzonderingsgronden.
 • U mag de titel van gerechtsdeskundige alleen gebruiken voor die opdracht.