U bent hier

Gebruikershandvest

Alle federale overheidsdiensten moeten de burgers zo goed mogelijk helpen. Het is dus belangrijk dat de gebruikers weten wat zij van de openbare diensten kunnen verwachten. Binnen welke termijn kunnen zij informatie krijgen? Wanneer zijn de kantoren van de administratie open? Waar kunnen ontevreden burgers hun grieven kwijt?

Om op die vragen een duidelijk antwoord te geven, hebben de Kanselarij en de FOD P&O het idee van een gebruikershandvest gelanceerd. Iedere FOD heeft zijn eigen handvest opgesteld, waarin de verbintenissen ten aanzien van de burger en de externe klanten zijn omschreven.

De voorzitter van het directiecomité, de minister van Justitie, de minister van Ambtenarenzaken en de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging hebben het handvest van de FOD Justitie in juli 2007 goedgekeurd en ondertekend.

In het handvest komen de behandelingstermijnen, de openingsuren van de kantoren, het gebruik van papier of nog de behandeling van klachten aan bod.

Wie is bij dat handvest betrokken?

In de eerste plaats de burgers. Het handvest is tot hen gericht. Dat betekent dat wij ten aanzien van hen verbintenissen zijn aangegaan, maar aan de andere kant ook verwachten dat zij ons tijdig de juiste informatie verstrekken.

In de tweede plaats, de leden van het centraal bestuur en van de justitiehuizen. Het handvest heeft geen betrekking op de strafinrichtingen, en evenmin op de leden van de rechterlijke orde die los staan van de administratie.