Om te beantwoorden aan de bekommernissen van onze tijd, oefent de FOD Justitie zijn activiteiten en opdrachten uit met het oog op het bevorderen van de sensibilisatie en de realisatie van algemene doelen op het vlak van milieu en duurzaamheid.

Doelstellingen

Met het oog op continuïteit besliste ons departement om een milieumanagementsysteem te integreren in haar strategie en interne organisatie. Het doel is duidelijk: de FOD Justitie is vastberaden om samen met haar partners zowel rationeel als structureel de impact op het milieu te verminderen en een hoog niveau van milieukwaliteit te behalen.

Dit milieumanagementsysteem omvat alle activiteiten die worden uitgevoerd in de hoofdzetel van de FOD, Waterloolaan 115, 1000 Brussel met uitzondering van de politieke activiteiten van de beleidscel van de minister van Justitie De diensten en directies die niet in dat gebouw zijn ondergebracht, worden eveneens uitgenodigd om milieumaatregelen en goede handelwijzen te implementeren.

Concrete acties:

 • respecteren van onze verplichtingen in het bijzonder de wettelijke vereisten inzake milieu
 • preventieve maatregelen nemen die vervuiling en overlast voorkomen
 • het energie- en waterverbruik verminderen
 • aanmoedigen om verstandig om te gaan met papier teneinde het verbruik te beperken
 • milieucriteria voorzien in de procedures van de openbare lastenboeken
 • de  afvalberg verminderen en het selectief sorteren verbeteren
 • het gebruik van duurzame transportmiddelen voor verplaatsingen van personeel en bezoekers aanmoedigen
 • collega's en onderaannemers informeren en sensibiliseren voor de bescherming van het milieu
 • transparant communiceren over het milieubeleid en de milieuresultaten
 • aanmoedigen van het beperken van onze milieu impact tijdens de totstandkoming van burgerlijke en strafrechtelijke procedures 
 •  meer voorbeelden (PDF, 231.65 KB)

Het engagement van de FOD Justitie inzake milieumanagement staat uitgeschreven  in de milieuverklaring 2020 (PDF, 4.1 MB).

Certificeringen

Na een eerste cyclus 2015 – 2018, hernieuwde de FOD Justitie in augustus 2018 de ISO 14001-certificatie en de EMAS-registratie voor zijn milieumanagementsysteem voor de periode 2018-2021.