Hoe orde brengen in het verbintenissenrecht?

Het Burgerlijk Wetboek gaat gebukt onder de last der jaren. Vandaag beheersen de rechtspraak, bijzondere wetgevingen en de Europese regelgeving de contractuele verbintenissen tussen partijen. Daarom heeft een commissie van professoren, op initiatief van de minister van Justitie, zich toegelegd op de modernisering van het verbintenissenrecht. Dat werk zal leiden tot Boek 5 van het nieuw Burgerlijk Wetboek en krijgt de titel ‘Verbintenissen’.

Naast een codificering van de rechtspraak en een herstructurering van de bepalingen van het Wetboek, tracht de hervorming een nieuw evenwicht te vinden tussen het zelfbeschikkingsrecht van de partijen en de rol van de rechter als behoeder van de belangen van de zwakke partij en van het algemeen belang.

Deze middag van het recht biedt de gelegenheid om de hervorming van nabij te bekijken, de contouren ervan af te bakenen en de onderliggende grondslagen en gemaakte keuzes te bespreken.

Sprekers

  • Sophie Stijns, gewoon hoogleraar, KULeuven, Instituut voor Verbintenissenrecht, covoorzitter Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht
  • Britt Weyts, hoogleraar, UAntwerpen, advocaat

Moderator

  • Jean-Christophe Boulet, adviseur, FOD Justitie,  directoraat-generaal Wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden, dienst Vermogensrecht en Burgerlijk procesrecht

De lezingen waren in het Nederlands.