Het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden (DG WL) adviseert de minister van Justitie inzake burgerlijk recht, strafrecht en rechten van de mens.

Het DG WL is belast met:

 • de voorbereiding van de wetgeving op vlak van intern recht en de deelname aan internationale en Europese onderhandelingen:
  • in burgerlijke zaken, daaronder begrepen burgerlijk recht, handelsrecht en gerechtelijk recht
  • inzake strafrecht en strafprocesrecht
  • inzake rechten van de mens
 • de toepassing in de praktijk van het burgerlijk recht (o.a. naams- en voornaamsverandering, nationaliteit, internationale rechtshulp in burgerlijke zaken, ontvoeringen door ouders, voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, internationale adoptie, …) en het strafrecht (o.a. uitleveringen, rogatoire commissies, overbrenging van veroordeelde personen, wapenwet, …)
 • de vertegenwoordiging van de Belgische staat bij de internationale controleorganen inzake de rechten van de mens, de uitoefening van de rol van nationale autoriteit en verbindingsambtenaar voor het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen (CPT), de coördinatie van de verslagen over de toepassing van de verdragen inzake de rechten van de mens in België
 • de machtiging van giften en legaten aan rechtspersonen - wanneer vereist - en de erkenning van stichtingen van openbaar nut en internationale verenigingen
 • de erkenning en het beheer van erediensten en vrijzinnigheid

Dit directoraat-generaal bestaat uit drie verticale directies die elk instaan voor een bepaald rechtsdomein en drie horizontale diensten die een coördinerende en een ondersteunende functie hebben.

Op 3 maart 2014 werd de Dienst Strafrechtelijk beleid geïntegreerd binnen het DG Wetgeving, Fundamentele rechten en vrijheden, Directie III Strafrecht.

img