Het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele rechten en Vrijheden adviseert de minister van Justitie in de domeinen waarvoor het bevoegd is: het burgerlijk recht, het gerechtelijk recht, het economisch recht, het strafrecht, de fundamentele rechten en vrijheden en de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen.
Het DG WL beheert ook de wapenwetgeving en de wetgeving over de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Daarnaast ondersteunt het de minister bij de beleidsontwikkeling en de uitvoering van het strafrechtelijk beleid, zowel algemeen als voor bijzondere criminele fenomenen. Ten slotte zorgt het DG WL voor de juridische ondersteuning van de penitentiaire administratie.

img

Het DG WL:

  • bereidt ontwerpen voor van nieuwe aan te nemen normen en flankeert die doorheen het normatieve proces met het oog op de aanneming en uitvoering ervan;
  • onderhandelt over de nieuwe aan te nemen normen op Europees en internationaal vlak;
  • vertegenwoordigt en behartigt de belangen van België bij de Europese en internationale organisaties, onder andere in het kader van de verslaggeving en de evaluaties;
  • behandelt individuele dossiers ten dienste van de burger en van onze partners, in het domein van het burgerlijk recht (o.a. naamsveranderingnationaliteit, internationale rechtshulp in burgerlijke zaken, ontvoeringen door ouders, voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingeninternationale adoptie, …), het strafrecht (o.a. uitleveringen, rogatoire commissies, overbrenging van veroordeelde personen, wapenwet, …) en het vennootschaps- en verenigingsrecht (schenkingen aan rechtspersonen, erkenning van stichtingen van openbaar nut en internationale verenigingen);
  • adviseert de minister van Justitie over al deze aspecten op strategisch, operationeel en technisch vlak.

Het directoraat-generaal bestaat uit vijf verticale directies die elk instaan voor een bepaald rechtsdomein en drie horizontale diensten die een coördinerende en een ondersteunende functie hebben.