Missie

Het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele rechten en Vrijheden (DG WL) adviseert de minister van Justitie in de domeinen waarvoor het bevoegd is, in het bijzonder het burgerlijk recht, het gerechtelijk recht, de economische rechten, het personenrecht, het strafrecht, de fundamentele rechten en vrijheden en de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen. Het DG WL beheert ook de wapenwetgeving en de wetgeving betreffende de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Ten slotte zorgt het voor de juridische ondersteuning van de penitentiaire administratie.

img

In deze domeinen heeft het DG WL als missie:

 • ontwerpen van nieuwe aan te nemen normen voorbereiden en die flankeren doorheen het normatieve proces met het oog op de aanneming en uitvoering ervan; 
 • nieuwe aan te nemen normen onderhandelen op Europees en internationaal vlak; 
 • de belangen van België vertegenwoordigen en verdedigen bij de Europese en internationale organisaties, onder andere in het kader van de verslaggeving en de evaluaties; 
 • individuele dossiers behandelen in welbepaalde domeinen ten dienste van de burger en van onze partners; 
 • de minister van Justitie adviseren over al deze aspecten op strategisch, operationeel en technisch vlak. 

Visie

Het DG WL wil een center of excellence en een referentiepunt zijn voor alle actoren en partners van Justitie. 

Vanuit dat oogpunt wil het DG WL: 

 • een sterke identiteit creëren, door de duidelijkheid van zijn organisatie en zijn beslissingslijnen, door de standaardisatie en efficiëntie van zijn processen;
 • zijn competenties ontwikkelen, zowel op individueel vlak als op organisatieniveau, en individuele competenties laten afstemmen op de noden van de organisatie door een toekomstgericht HR-beleid en een modern kennismanagement;
 • een samenhorigheidsgevoel creëren bij alle medewerkers van de organisatie, door doelgerichte collectieve acties, vorming en communicatie; 
 • zich open stellen voor alle actoren en partners van Justitie, en optreden als een onmisbare gesprekspartner in netwerken en structureel overleg. 

Gemeenschappelijke activiteiten en producten van het DG WL op wetgevend vlak: 

 • wetten, besluiten, circulaires ontwerpen;
 • adviezen geven inzake wetsvoorstellen;
 • adviezen geven inzake toepassing- of interpretatieproblemen van de betrokken materies;
 • antwoorden op parlementaire vragen;
 • deelnemen aan Europese en internationale comités, commissies en werkgroepen;
 • onderhandelen over bi- of multilaterale instrumenten.

Organogram