Missie

De Stafdienst Budget en Beheerscontrole stelt de begroting van Justitie op, beheert de comptabiliteit, verstrekt relevante beheersinformatie voor een doeltreffend en efficiënt gebruik van de middelen en oefent controle uit op de doeltreffendheid en efficiëntie van de middelen. 

Visie

In de praktijk vertaalt de missie van de Stafdienst B&B zich onder meer in volgende activiteiten (niet limitatieve opsomming): 

Operationeel: 

  • Begrotingsuitvoering: vastleggen van uitgavendossiers, vereffenen van facturen en invorderen van ontvangsten; 
  • Beheer van masterdata: leveranciersgegevens, klant-gegevens, kostencentra, product- en dienstenartikels, etc.; 
  • Dubbele boekhouding voor heel Justitie; 
  • Boekhoudkundig beheer van de vaste activa; 
  • Analytische boekhouding; 
  • Opmaak van de jaarrekening (balans en resultaten-rekening).

Ondersteunend en strategisch: 

  • Jaarlijkse begrotingsopmaak: opmaak initiële begroting, begrotingswijzingen conform richtlijnen minister van Begroting/ Ministerraad; 
  • Periodieke rapporteringen; 
  • Intern controlesysteem: bewaken en optimaliseren in functie van het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer (intern SD B&B); 
  • Beheerscontrolesysteem: budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer. 

Deze activiteiten resulteren in een correcte en waarheidsgetrouwe jaarrekening, die aan de wettelijke criteria en aan de principes van deugdelijk bestuur beantwoordt en die door het Rekenhof wordt gecertificeerd. 

Daarna kan de informatie van de jaarrekening (en van de periodieke afsluitingen) gebruikt worden voor financiële en beheersrapportering. Die stelt het management in staat om onderbouwde beslissingen te nemen die beantwoorden aan de strategische en operationele doelstellingen. 

Analyse van deze rapportering geeft het management van de entiteiten meer inzicht in de financiële werking van hun entiteiten, het gebruik van de beschikbare middelen en de bescherming ervan.

Organogram