De stafdienst ICT ondersteunt de FOD Justitie en de rechterlijke organisatie door op hun vraag adequate en performante informatiesystemen en aangepaste hardware ter beschikking te stellen aan hun gebruikers opdat zij hun opdrachten doeltreffend én doelmatig kunnen uitvoeren.
 
De stafdienst ICT formuleert op basis van zijn kennis van de kritische bedrijfsprocessen en van de onderliggende informatiestromen, en rekening houdend met de eigenheid van elk van  zijn klanten op een proactieve wijze verbeteringsvoorstellen. Het doel is de globale werking van de FOD Justitie en de rechterlijke organisatie beter te ondersteunen en aan de klanten toe te laten nieuwe diensten te ontwikkelen.
 
Daarnaast waakt de stafdienst over de functionele en technologische samenhang van de diverse projecten en van de aangewende ICT-infrastructuur. Hij doet ook voorstellen om een maximale kostenefficiëntie voor de aangeboden ICT-ondersteuning te bereiken en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen.

Organogram