Intellectuele rechten

Verveelvoudiging van de inlichtingen en teksten van deze webstek is toegestaan, mits bronvermelding (www.cassonline.be). De aandacht wordt erop gevestigd, dat sommige van deze inlichtingen en teksten onder de bescherming van een intellectueel eigendomsrecht kunnen vallen, met name het auteursrecht. Behoudens anders aangegeven, komt dat intellectuele eigendomsrecht het Hof van Cassatie toe.

Het maken van links naar de pagina's van deze site is toegestaan mits:

  • de browser geen andere informatie bevat dan de webstekpagina waarnaar wordt verwezen en het adres ervan
  • de op deze webstek verstrekte gegevens niet worden gewijzigd.