Belangrijke kennisgeving

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De teksten en inlichtingen op de webstek van het Hof van Cassatie zijn gratis ter beschikking gesteld ter informatie van het publiek.

De verstrekte informatie is geen juridisch advies of een equivalent ervan. U mag zich als dusdanig niet erop baseren.

De gegevens op deze webstek en links worden geacht correct te zijn op het ogenblik dat ze zijn gepubliceerd, onverminderd het bijzondere voorbehoud dat bij individuele teksten is geplaatst. Zij kunnen na verloop van tijd onnauwkeurig worden of verouderd zijn. Het gebruik is op eigen risico. Omtrent de kwaliteit, juistheid of volledigheid van welke inlichting ook op deze webstek wordt geen garantie gegeven.

De inhoud van de webstek en links inbegrepen kan altijd zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Het Hof van Cassatie is in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk voor schade te wijten aan het gebruik van deze webstek of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.