De minister van Justitie mag zelf niet tussenbeide komen bij individuele klachten tegen magistraten of gerechtspersoneel. Dat behoort tot de bevoegdheid van rechtbanken en parketten. Indien u een klacht hebt over een magistraat of over de werking van de rechtbank, hebt u twee mogelijkheden.

Gaat het om een klacht tegen een individuele magistraat of een individueel personeelslid, dan kunt u klacht indienen bij de korpschef van de magistraat in kwestie (eerste voorzitter bij het hof van beroep of arbeidshof, voorzitter van een rechtbank, procureur of procureur-generaal). U vindt de lijst van de bevoegde tuchtoverheden in artikel 410 van het gerechtelijk wetboek. U kunt ook een klacht indienen bij het parket.

Die klacht moet schriftelijk zijn en ondertekend, en ze moet de datum en al uw identiteitsgegevens vermelden. Indien aan een van deze voorwaarden niet is voldaan, wordt uw klacht geweigerd.

Hebt u een algemene klacht over de werking van de rechtbanken en parketten, dan kunt u een klacht indienen bij de Hoge Raad voor de Justitie. Voor meer informatie over het indienen van klachten bij de Hoge Raad voor de Justitie kunt u terecht op www.hrj.be.