griffier

De rechter wordt tijdens elke zitting bijgestaan door een griffier. De griffier bereidt de taken van de rechter voor door bijvoorbeeld voor de zitting het dossier samen te stellen. Tijdens de zitting noteert de griffier het verloop van de zitting en de uitspraken en zorgt hij ervoor dat alle documenten rechtsgeldig worden opgesteld. Hij verzorgt en coördineert ook de administratieve en boekhoudkundige taken in de griffie. Elke rechtbank heeft een griffie, die onder de leiding staat van een hoofdgriffier. Naargelang de omvang van de rechtbank werken er één of meerdere griffiers. Zij worden op hun beurt geholpen door administratief personeel.