Wat is het EU-scoreboard voor justitie?

Het EU-scoreboard voor justitie is een jaarlijks vergelijkend informatie-instrument. Het heeft als doel de EU en de lidstaten bij te staan in hun streven naar efficiëntere nationale rechtsstelsels door objectieve, betrouwbare en vergelijkbare gegevens te verstrekken over een aantal indicatoren die betrekking hebben op de beoordeling van de efficiëntie, kwaliteit en onafhankelijkheid van rechtsstelsels in alle lidstaten. Het bevat niet één algemene rangschikking, maar biedt een overzicht van de werking van alle rechtsstelsels op basis van indicatoren die voor alle lidstaten van belang zijn.

Uit het scorebord spreekt geen voorkeur voor een bepaald soort rechtsstelsel en alle lidstaten worden gelijk behandeld. 

Efficiëntie, kwaliteit en onafhankelijkheid zijn enkele essentiële parameters van een doeltreffend nationaal rechtsstelsel, ongeacht de vorm ervan of de rechtstraditie waarin het is verankerd. Cijfers met betrekking tot deze drie parameters moeten in onderlinge samenhang worden gelezen, aangezien alle drie de elementen vaak met elkaar zijn verweven (initiatieven om een van de elementen te verbeteren, kunnen gevolgen hebben voor de andere elementen). 

Het scorebord is hoofdzakelijk toegespitst op litigieuze burgerlijke en handelszaken en bestuurszaken, om zo de lidstaten te helpen bij hun inspanningen om een investerings-, bedrijfs- en burgervriendelijker klimaat te ontwikkelen. Het scorebord is een vergelijkend instrument dat in overleg met de lidstaten en het Europees Parlement wordt ontwikkeld. Het doel ervan is de essentiële parameters van een doeltreffend rechtsstelsel te identificeren en jaarlijks relevante gegevens te verstrekken.

Klik hier voor meer info.

Aantal zaken m.b.t. het burgerlijke luik

  Hangend 1/1/2021 Nieuw 2021 Output 2021 Hangend 31/12/2021 Gemiddelde duurtijd output (dagen)
Eerste aanleg 504.546 585.618 595.073 495.091 220
Tweede aanleg 44.091 23.736 24.931 42.896 553

Algemene opmerking

De huidige cijfergegevens hebben een (kleine) cleaning ondergaan, maar zijn nog niet volledig betrouwbaar. De steundienst van het College blijft werken aan de datakwaliteit, zodat de betrouwbaarheid jaarlijks gestaag toeneemt.

Opmerkingen cijfergegevens eerste aanleg

 • De volgende instanties zijn opgenomen in deze berekening: vredegerecht (inclusief de beschermingsdossiers van de personen), burgerlijke en familiesectie (met uitzondering van de beroepsdossiers van het vredegerecht en politierechtbank) van de rechtbank van eerste aanleg en arbeidsrechtbank. 
 • Vredegerecht: zaken (dus niet de beschermingsdossiers) die 4 jaar niet bewogen hebben (dit wilt zeggen, geen vaststelling noch akte in het repertorium van de rechter) zijn niet in beschouwing genomen bij de berekening van de hangende zaken. Voor de berekening van de gemiddelde duurtijd output zijn de weglatingen niet in rekening gebracht. 
 • Burgerlijke en familiesectie van de rechtbank eerste aanleg: (1) In de output zijn 13321 slapende zaken geteld. Een slapende zaak komt in aanmerking om ambtshalve weggelaten te worden, maar is dat nog niet. Het gaat om zaken die niet zijn weggelaten maar die sinds meer dan drie jaar op de rol zijn ingeschreven en waarvan de debatten geen aanvang hebben genomen of die sinds meer dan drie jaar niet zijn voortgezet. Indien de zaak na drie jaar toch nog voortgezet wordt, behoort ze terug tot de hangende zaken. (2) De zaken ingeschreven vóór 1 juni 2018 met een aard van de zaak 'echtscheiding' of 'voorlopige maatregelen' worden geteld per familiedossier en niet per familiezaak. Alle andere zaken worden geteld per familiezaak. Er is dus een lichte onderschatting van het aantal afgesloten zaken in de familierechtbank. (3) Voor de berekening van de gemiddelde duurtijd output zijn de weglatingen en de slapende zaken niet in rekening gebracht. 
 • Arbeidsrechtbank: de cijfergegevens bevatten zowel de sociale zaken als de collectieve schuldenregelingen. Voor de berekening van de gemiddelde duurtijd output zijn de weglatingen niet in rekening gebracht.

Opmerkingen cijfergegevens tweede aanleg

 • De volgende instanties zijn opgenomen in deze berekening: beroepsdossiers van het vredegerecht en politierechtbank behandeld door de burgerlijke en familiesectie van de rechtbank van eerste aanleg, arbeidshof, burgerlijke luik van het hof van beroep (inclusief de zaken die komen van de ondernemingsrechtbank). 
 • Beroepsdossiers van het vredegerecht en politierechtbank behandeld door de burgerlijke en familiesectie van de rechtbank van eerste aanleg: (1) In de output zijn 384 slapende zaken geteld. Een slapende zaak komt in aanmerking om ambtshalve weggelaten te worden, maar is dat nog niet. Het gaat om zaken die niet zijn weggelaten maar die sinds meer dan drie jaar op de rol zijn ingeschreven en waarvan de debatten geen aanvang hebben genomen of die sinds meer dan drie jaar niet zijn voortgezet. Indien de zaak na drie jaar toch nog voortgezet wordt, behoort ze terug tot de hangende zaken. (2) Voor de berekening van de gemiddelde duurtijd output zijn de weglatingen en de slapende zaken niet in rekening gebracht. 
 • Arbeidshof: Voor de berekening van de gemiddelde duurtijd output zijn de eindarresten in rekening gebracht. 
 • Hof van beroep: Voor de berekening van de gemiddelde duurtijd output zijn de eindarresten en -beschikkingen in rekening gebracht.

Versie met afbeeldingen


Aantal zaken m.b.t. het burgerlijke luik

  Hangend 1/01/2022 Nieuw 2022 Output 2022 Hangend 31/12/2022 Gemiddelde duurtijd output (dagen)
Eerste aanleg 508677 588317 586653 488363 183
Tweede aanleg 36086 18683 20446 34323 519

Algemene opmerking:

De huidige cijfergegevens hebben een (kleine) cleaning ondergaan, maar zijn nog niet volledig betrouwbaar. De steundienst van het College blijft werken aan de datakwaliteit, zodat de betrouwbaarheid jaarlijks gestaag toeneemt.

Opmerkingen cijfergegevens eerste aanleg:

 • De volgende instanties zijn opgenomen in deze berekening: vredegerecht (inclusief de beschermingsdossiers van de personen), burgerlijke en familiesectie (met uitzondering van de beroepsdossiers van het vredegerecht en politierechtbank) van de rechtbank van eerste aanleg en arbeidsrechtbank.
 • Vredegerecht: zaken (dus niet de beschermingsdossiers) die 4 jaar niet bewogen hebben (dit wilt zeggen, geen vaststelling noch akte in het repertorium van de rechter) zijn niet in beschouwing genomen bij de berekening van de hangende zaken. Voor de berekening van de gemiddelde duurtijd output zijn de weglatingen niet in rekening gebracht.
 • Burgerlijke en familiesectie van de rechtbank eerste aanleg: (1) In de output zijn 13976 slapende zaken geteld. Een slapende zaak komt in aanmerking om ambtshalve weggelaten te worden, maar is dat nog niet. Het gaat om zaken die niet zijn weggelaten maar die sinds meer dan drie jaar op de rol zijn ingeschreven en waarvan de debatten geen aanvang hebben genomen of die sinds meer dan drie jaar niet zijn voortgezet. Indien de zaak na drie jaar toch nog voortgezet wordt, behoort ze terug tot de hangende zaken. (2) De zaken ingeschreven vóór 1 juni 2018 met een aard van de zaak “echtscheiding” of “voorlopige maatregelen” worden geteld per familiedossier en niet per familiezaak. Alle andere zaken worden geteld per familiezaak. (3) Voor de berekening van de gemiddelde duurtijd output zijn de weglatingen en de slapende zaken niet in rekening gebracht.
 • Arbeidsrechtbank: de cijfergegevens bevatten zowel de sociale zaken als de collectieve schuldenregelingen. Voor de berekening van de gemiddelde duurtijd output zijn de weglatingen niet in rekening gebracht.

Opmerkingen cijfergegevens tweede aanleg:

 • De volgende instanties zijn opgenomen in deze berekening: beroepsdossiers van het vredegerecht en politierechtbank behandeld door de burgerlijke en familiesectie van de rechtbank van eerste aanleg, arbeidshof, burgerlijke luik van het hof van beroep (exclusief de zaken die komen van de ondernemingsrechtbank).
 • Beroepsdossiers van het vredegerecht en politierechtbank behandeld door de burgerlijke en familiesectie van de rechtbank van eerste aanleg: (1) In de output zijn 477 slapende zaken geteld. Een slapende zaak komt in aanmerking om ambtshalve weggelaten te worden, maar is dat nog niet. Het gaat om zaken die niet zijn weggelaten maar die sinds meer dan drie jaar op de rol zijn ingeschreven en waarvan de debatten geen aanvang hebben genomen of die sinds meer dan drie jaar niet zijn voortgezet. Indien de zaak na drie jaar toch nog voortgezet wordt, behoort ze terug tot de hangende zaken. (2) Voor de berekening van de gemiddelde duurtijd output zijn de weglatingen en de slapende zaken niet in rekening gebracht.
 • Arbeidshof: Voor de berekening van de gemiddelde duurtijd output zijn de eindarresten in rekening gebracht.
 • Hof van beroep: Voor de berekening van de gemiddelde duurtijd output zijn de eindarresten en -beschikkingen in rekening gebracht.

 


Aantal zaken m.b.t. de handelszaken

  Hangend 1/01/2022 Nieuw 2022 Output 2022 Hangend 31/12/2022 Gemiddelde duurtijd output (dagen)
Eerste aanleg 98960 88735 98014 95661 609
Tweede aanleg 7355 3342 3630 7067 649

Algemene opmerking:

De huidige cijfergegevens hebben een (kleine) cleaning ondergaan, maar zijn nog niet volledig betrouwbaar. De steundienst van het College blijft werken aan de datakwaliteit, zodat de betrouwbaarheid jaarlijks gestaag toeneemt.

Opmerkingen cijfergegevens eerste aanleg:

 • De verschillende zaken die voorkomen in de ondernemingsrechtbanken (geschillen alsook insolventieprocedures) én die geregistreerd zijn in de IT-applicatie van de griffies (genaamd EEOU) komen tot uiting in deze cijfers. Er zijn zaken die enkel geregistreerd zijn in de IT-applicatie RegSol (in werking sinds midden 2017) in het kader van faillissementsprocedures, bijvoorbeeld tussen curator en Rechter-Commissaris. Deze zaken die enkel geregistreerd zijn in RegSol, zijn niet meegeteld in deze cijfers. Daarenboven zijn de zaken behandeld in de kamer ondernemingen in moeilijkheden (KOIM) evenmin opgenomen in deze cijfers. Dit omdat de registratiewijzen te verschillend zijn in de verschillende rechtbanken.
 • Alle zaken die 4 jaar niet bewogen hebben (dit wilt zeggen, geen vaststelling noch akte in het repertorium van de rechter) zijn niet in beschouwing genomen bij de berekening van de hangende zaken.
 • Voor de berekening van de duurtijd output zijn de weglatingen niet in rekening gebracht. De gemiddelde duurtijd output wordt voornamelijk door de insolventieprocedures naar boven getrokken. Het lijkt dan ook niet onbelangrijk om te vermelden dat de mediane duurtijd output 75 dagen bedraagt in 2022.

Opmerkingen cijfergegevens tweede aanleg:

 • De cijfers omvatten de zaken komend van de ondernemingsrechtbanken die behandeld zijn in het hof van beroep.
 • Voor de berekening van de gemiddelde duurtijd output zijn de eindarresten en -beschikkingen in rekening gebracht.