Hoe bezoek aanvragen?

U bent:

 • een kind, kleinkind, ouder, voogd of grootouder?
 • een echtgenoot of wettelijk/feitelijk samenwonende partner?
 • een broer of zus?
 • een oom of tante?

► U hebt recht op bezoek als de bewoner die u wil bezoeken in het detentiehuis aan de directie laat weten dat u hem wil bezoeken. Hij geeft de directeur dan een lijst met de namen van de mensen die hij op bezoek wil laten komen. U moet aan het detentiehuis een bewijs voorleggen dat u familie bent van de bewoner. Dat kan een trouwboekje, een attest van gezinssamenstelling, een attest van wettelijk samenwonen enzovoort zijn.

De directeur kan het bezoek voorlopig weigeren als hij vreest dat er een gevaar is voor de orde en veiligheid. 

Opgelet! Om toegelaten te worden tot het ongestoord bezoek, moeten zowel u als de bewoner een schriftelijke aanvraag indienen bij de directie van het detentiehuis. De directeur beslist binnen een maand na ontvangst van de aanvraag en informeert de gedetineerde over de beslissing. Als u toelating krijgt voor het bezoek, moet u bij uw eerste bezoek aan het detentiehuis een kopie van uw identiteitskaart afgeven aan het personeel.

Kinderen

 • Kinderen of jongeren onder de 16 jaar moeten altijd vergezeld zijn van een volwassene, tenzij de directie hier anders over beslist. 
 • Minderjarigen die op bezoek komen bij hun vader of moeder die in het detentiehuis verblijft, moeten geen toelating hebben van de andere ouder. Als deze ouder op papier verklaart dat hij of zij niet akkoord is met het bezoek, wordt het bezoek wel geweigerd.
 • Minderjarigen die op bezoek komen bij een bewoner van een detentiehuis die niet de vader, moeder of voogd is, moeten de toelating hebben van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent. Die persoon schrijft een brief waarin staat dat hij of zij de toelating geeft aan de minderjarige om de bewoner in het detentiehuis te bezoeken. De brief moet vergezeld zijn van een kopie van de identiteitskaart van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent.
 • Voor kinderen jonger dan 12 jaar volstaat het om het kinderpasje mee te brengen naar het bezoek.

U bent:

 • een vriend?
 • een niet-samenwonende partner?
 • een kind van de partner?
 • ...

► De bewoner die u wil bezoeken, moet een bezoekaanvraag indienen bij de directie van het detentiehuis. Als bezoeker moet ook u de vraag om de bewoner te bezoeken op papier zetten en daarin motiveren waarom u dit bezoek wenst. U bezorgt die aanvraag aan de bewoner zodat hij die bij zijn aanvraag kan toevoegen. De directeur beslist binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag of u op bezoek mag komen. Hij laat dit weten aan de bewoner. De directeur weigert enkel de toelating tot het bezoek wanneer hij vreest dat het bezoek een gevaar inhoudt voor de orde en veiligheid of wanneer hij oordeelt dat de bezoeker geen gerechtvaardigd belang heeft.

Als u toelating krijgt voor het bezoek, moet u bij uw eerste bezoek aan het detentiehuis een kopie van uw identiteitskaart afgeven aan het personeel.

Bewoners hebben in een detentiehuis wekelijks recht op verschillende vormen van bezoek. Bezoek van onder meer familie en vrienden is belangrijk voor het behouden van de band met de (sociale) omgeving en voor een succesvolle re-integratie in de samenleving. 

Bezoek in de gemeenschappelijke bezoekruimte

Dit is het gewone tafelbezoek in de gemeenschappelijke bezoekruimte van het detentiehuis. 

Ongestoord bezoek

Ongestoord bezoek vindt plaats in een aparte ruimte waar geen toezicht is van iemand van het personeel zodat u in alle privacy tijd met elkaar kunt doorbrengen. 

De bewoner kan ongestoord bezoek vragen met zijn echtgeno(o)t(e), wettelijk of feitelijk samenwonende partner, kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders, broers, zussen, ooms en tantes. Als u niet behoort tot één van die categorieën personen kan u enkel op ongestoord bezoek gaan wanneer u gedurende ten minste zes maanden belangstelling hebt getoond die toelaat te geloven in de oprechtheid van uw relatie met de bewoner.

Kinderbezoek

Er is minstens eenmaal per maand specifiek bezoek voor ouders die een detentiehuis verblijven en hun kind(eren). Dat bezoek vindt plaats in een kindvriendelijke bezoekruimte. 

Bezoek van advocaat

Bewoners in een detentiehuis kunnen dagelijks bezoek krijgen van hun advocaat. 

Advocaten moeten altijd hun beroepskaart tonen. Advocaten die geen Europese beroepskaart hebben of die niet in de Europese Unie wonen, moeten een bijzondere machtiging vragen aan de minister, na advies van de procureur des Konings en van de stafhouder van de Orde der advocaten van het arrondissement waar het detentiehuis gelegen is. Zij leggen hun nationale beroepskaart voor en kunnen zo de machtiging verkrijgen.

Bezoek van ambassade of consulaat

De consulaire en diplomatieke ambtenaren mogen de bewoners in een detentiehuis dagelijks bezoeken.

Registratie

Als u op bezoek gaat, moet u zich altijd aanmelden en laten registreren bij de onthaalmedewerker(s) alvorens u naar de bezoekruimte kan gaan. Dat geldt ook als u samen met een bewoner zou toekomen in het detentiehuis. Nadat u uw geldig identiteitsbewijs heeft getoond, schrijft de onthaalmedewerker u in. U geeft uw identiteitsbewijs in bewaring. 

Op het einde van het bezoek keert u terug naar het onthaal en krijgt u uw identiteitsbewijs terug. 

Voorwerpen 

Als u zaken mee heeft die u wil afgeven aan de bewoner, moet u dit melden. Er wordt gecontroleerd of u geen verboden zaken bij u heeft. Wat u niet mag afgeven, wordt in bewaring genomen en krijgt u terug bij het verlaten van het detentiehuis.

Als bezoeker mag u in het bezit zijn van:

 • voorwerpen die in het detentiehuis toegelaten zijn en die de orde of veiligheid niet in het gedrang brengen. De bewoner van het detentiehuis kan u hierover verder informeren;
 • voorwerpen waarvoor de directie toelating heeft gegeven;
 • geneesmiddelen op voorwaarde dat u een attest voorlegt van uw arts waarin staat dat u die geneesmiddelen altijd bij u moet hebben;
 • babyspullen (voeding en maximum 3 luiers), als er een baby aanwezig is bij het bezoek.

Gedragsregels

 • U gaat altijd meteen naar de ruimte waar het bezoek plaatsvindt. U loopt niet rond in het detentiehuis. Bezoek vindt ook nooit plaats in de verblijfsruimte van de bewoner, ongeacht of die privé is of gedeeld wordt met een medebewoner.
 • U rookt niet in de bezoekruimtes. 
 • U neemt geen foto’s of video’s op het domein van het detentiehuis. 
 • U draagt fatsoenlijke kledij en zorgt ervoor dat uw gelaat altijd zichtbaar is. 
 • U volgt de instructies van het personeel. 
 • U gedraagt zich respectvol naar alle aanwezigen in het detentiehuis toe. 
 • U brengt nooit de orde of veiligheid in het gedrang. 
 • U overhandigt geen voorwerpen aan de bewoner die u bezoekt of aan andere bewoners, tenzij u hiervoor de toelating hebt van het personeel. 

Als u of de bewoner die u bezoekt de regels niet naleeft, kan het bezoek voortijdig beëindigd worden. De directie kan ook beslissen om het aantal bezoekers te beperken indien de orde of veiligheid in het detentiehuis in het gedrang komt. 

Elk detentiehuis heeft eigen bezoekuren en een eigen bezoekregeling. 

► Klik in de lijst hieronder voor de specifieke bezoekinformatie voor een detentiehuis.