Hoe een bezoek aanvragen?

De regels zijn verschillend naargelang uw relatie met de gedetineerde die u wil bezoeken.

U bent:

  • Een kind, kleinkind, ouder, voogd of grootouder?
  • Een echtgenoot of wettelijk/feitelijk samenwonende partner?
  • Een broer of zus?
  • Een oom of tante?

► U hebt recht op bezoek als de gedetineerde die u wil bezoeken aan de gevangenisdirectie laat weten dat u hem wil bezoeken. Hij geeft de directeur dan een lijst met de namen van de mensen die hij op bezoek wil laten komen. U moet aan het onthaal in de gevangenis wel een bewijs voorleggen dat u familie bent van de gedetineerde. Dat kan een trouwboekje, een attest van gezinssamenstelling, een attest van wettelijk samenwonen enzovoort zijn.

De directeur van de gevangenis kan het bezoek voorlopig weigeren als hij vreest dat er een gevaar is voor de orde en veiligheid in de gevangenis en wanneer het bezoek achter glas ontoereikend is om dit gevaar af te wenden. 

Opgelet! Als u een ongestoord bezoek wil aanvragen, moeten zowel de gedetineerde die u wil bezoeken als uzelf een formulier invullen. De gedetineerde vult zelf zijn formulier in. U kunt uw eigen formulier vragen aan het onthaal van de gevangenis.

Bezoekers met een prothese of een pacemaker moeten aan het onthaal een medisch attest voorleggen.

Kinderen

Kinderen of jongeren onder de 16 jaar moeten altijd vergezeld zijn van een volwassene, tenzij de gevangenisdirectie hier anders over beslist. 
Minderjarigen die op bezoek komen bij hun vader of moeder die in de gevangenis verblijft, moeten geen toelating hebben van de andere ouder. Als deze ouder op papier verklaart dat hij of zij niet akkoord is met het bezoek, wordt het bezoek wel geweigerd.

Minderjarigen die op bezoek komen bij een gedetineerde die niet de vader, moeder of voogd is, moeten de toelating hebben van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent. Die persoon schrijft een brief waarin staat dat hij of zij de toelating geeft aan de minderjarige om de gedetineerde in de gevangenis te bezoeken. De brief moet vergezeld zijn van een kopie van de identiteitskaart van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent.
Voor kinderen jonger dan 12 jaar volstaat het om het kinderpasje mee te brengen naar het bezoek.


U bent:

  • Een vriend?
  • Een niet-samenwonende partner?
  • Een kind van de partner?
  • ...

► De gedetineerde die u wil bezoeken, moet uw naam doorgeven aan de gevangenisdirectie. Hij moet ook een fotokopie van uw identiteitsbewijs bijvoegen. U kunt deze kopie via de post aan de gedetineerde bezorgen. De directeur beslist dan of u op bezoek mag komen. Hij laat dit weten aan de gedetineerde. De directeur weigert enkel de toelating tot het bezoek wanneer hij vreest dat het bezoek een gevaar inhoudt voor de orde en veiligheid in de gevangenis of wanneer hij oordeelt dat de bezoeker geen gerechtvaardigd belang heeft.

Bezoekers met een prothese of een pacemaker moeten aan het onthaal een medisch attest voorleggen.

Hoe vaak is er bezoek?

  • Verdachten, dat zijn personen die nog niet zijn veroordeeld en hun proces moeten afwachten in de gevangenis, mogen elke dag bezoek ontvangen.
  • Veroordeelden, dat zijn mensen die hun proces al achter de rug hebben, mogen drie keer per week bezoek krijgen. Dit bezoek vindt altijd op drie verschillende dagen plaats waarvan minstens een dag in het weekend en één op woensdagnamiddag. 

Hoe lang duurt het bezoek?

Een bezoek duurt minimum één uur.