Gedetineerden kunnen verschillende soorten bezoek aanvragen. De gevangenis organiseert die bezoeken om ervoor te zorgen dat de gedetineerde voldoende contact houdt met zijn familie en vrienden.

Bezoek aan tafel

Dit is het normale bezoek in de bezoekzaal van de gevangenis.

Bezoek achter glas

Wanneer u een gedetineerde in een lokaal achter een glazen wand bezoekt, kan u de gedetineerde niet aanraken. Dat soort bezoek wordt georganiseerd als:

  • de gevangenisdirectie een ernstig vermoeden heeft dat er zich tijdens het bezoek incidenten kunnen voordoen die de orde of de veiligheid in het gedrang kunnen brengen;
  • u of de gedetineerde dat vraagt;
  • u of de gedetineerde eerder de bezoekregeling niet heeft nageleefd en er redenen bestaan om aan te nemen dat deze inbreuk op de bezoekregeling zich kan herhalen;
  • de gedetineerde een tuchtsanctie heeft waar het bezoek achter glas deel van uitmaakt;
  • de gedetineerde onder een individueel bijzonder veiligheidsregime staat waar het bezoek achter glas deel van uitmaakt.

Ongestoord bezoek

Het ongestoord bezoek vindt plaats in een apart lokaal waar geen toezicht is van iemand van de gevangenis. U kunt dat lokaal van binnenuit sluiten zodat u in alle privacy tijd met elkaar kunt doorbrengen. De gevangenis organiseert dit soort bezoek om de band tussen de gedetineerde en zijn familie te onderhouden.

Wanneer?

Elke gedetineerde, zowel verdachten als veroordeelden, hebben minstens één keer per maand recht op ongestoord bezoek gedurende minimum twee uur. De gedetineerde kan dit aanvragen na ten minste één maand opsluiting.

Wie?

De gedetineerde kan ongestoord bezoek vragen met zijn echtgeno(o)t(e), wettelijk of feitelijk samenwonende partner, kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders, broers, zussen, ooms en tantes. Als u niet behoort tot één van die categorieën personen kan u enkel op ongestoord bezoek gaan bij de gedetineerde wanneer u gedurende ten minste zes maanden belangstelling hebt getoond die toelaat te geloven in de oprechtheid van uw relatie met de gedetineerde.

Kinderbezoek

De gevangenissen organiseren elke maand ministens één activiteit voor ouders die in de gevangenis zitten, en hun kinderen.

Bezoek van een advocaat

Gedetineerden kunnen dagelijks tussen 07.00 uur en 20.30 uur bezoek krijgen van hun advocaat. Ten laatste om 21.00 uur moet het bezoek afgelopen zijn. Advocaten moeten ook de veiligheids- en controlemaatregelen volgen om de gevangenis binnen te komen.

Zij moeten altijd hun beroepskaart tonen. Advocaten die geen Europese beroepskaart hebben of die niet in de Europese Unie wonen, moeten een bijzondere machtiging vragen aan de minister, na advies van de procureur des Konings en van de stafhouder van de Orde der advocaten van het arrondissement waar de gevangenis gelegen is. Zij leggen hun nationale beroepskaart voor en kunnen zo de machtiging verkrijgen.

Bezoek van ambassade of consulaat

De consulaire en diplomatieke ambtenaren mogen de gedetineerden dagelijks bezoeken tussen 07.00 uur en 20.30 uur. Zij moeten ten laatste om 21.00 uur de gevangenis verlaten.