Inschrijving

De gedetineerde wordt bij zijn aankomst ingeschreven in de gevangenis en moet alle voorwerpen afgeven die hij bij zich draagt en die niet toegelaten zijn in de gevangenis. Hij krijgt dan een bewijs van ontvangst. Hij kan wel iemand van buiten de gevangenis vragen om deze voorwerpen te komen ophalen.

Familie inlichten

Elke gedetineerde heeft het recht zijn familie in te lichten over zijn opsluiting. Daarom mag hij één keer drie minuten kosteloos nationaal of internationaal bellen binnen de 24 uur na zijn opsluiting in de gevangenis.

Informatie

De gedetineerde krijgt informatie over zijn rechten en plichten, over de regels die in de gevangenis gelden, over de medische, juridische, psychologische, sociale en familiale hulpverlening. Hij komt ook te weten hoe hij een beroep kan doen op een aalmoezenier of moreel consulent. 

In de Belgische gevangenissen zitten heel wat buitenlandse gedetineerden die geen Nederlands of Frans begrijpen. De gevangenisdirectie doet in dat geval beroep op andere personen die wel de landstaal van de gedetineerde spreken, zoals iemand van het personeel, een aalmoezenier, een bezoeker of iemand van de ambassade.

Gesprek met de directeur

Een gedetineerde die in de gevangenis aankomt, heeft binnen de 24 uur een gesprek met de gevangenisdirecteur. Die licht de gedetineerde in over zijn persoonlijk dossier en overloopt met hem in grote lijnen de regels die in de gevangenis gelden. Daarnaast bezorgt de directeur de gedetineerde brochures en folders die hem algemene informatie over de gevangenis geven.

Gesprek met een lid van de psychosociale dienst

Binnen de vier dagen nadat een gedetineerde in de gevangenis aankomt, heeft iemand van de psychosociale dienst in de gevangenis een gesprek met hem. Die persoon geeft uitleg aan de gedetineerde over hoe hij een beroep kan doen op sociale, psychosociale, juridische en familiale bijstand.

Gesprek met de dokter

De gevangenisarts onderzoekt de gedetineerde binnen de 24 uur na zijn aankomst.