De politieke urgentie om actie te nemen tegen racisme, bleek eens te meer uit de wereldwijde en ook nationale protesten van de “Black Lives Matter”-beweging. Racisme verdeelt onze Belgische samenleving, waarin het op verschillende manieren geworteld is. Zo krijgen mensen van Afrikaanse afkomst nog steeds te kampen met geweld, discriminatie en stereotiepe beeldvorming, een relict van het koloniale verleden van ons land. Die verschijnselen moeten bij de wortel worden aangepakt door de denkpatronen en instellingen te ‘dekoloniseren’ en door voort te bouwen op de deskundigheid van de betrokkenen, waaronder de jonge generaties die een vaak verdrongen herinnering overgeleverd krijgen.

Naar aanleiding van de gezondheidscrisis is er een sluimerend anti-Aziatisch racisme aan de oppervlakte gekomen. Het islamofobe klimaat tast onze sociale cohesie aan en keert zich, zoals zo vaak, op een specifieke en des te agressievere wijze tegen vrouwen.
Ook joden krijgen te maken met een opflakkering van antisemitische handelingen, die in verband kunnen worden gebracht met de verspreiding van complottheorieën en/of een extreemrechts discours. Waarbij steeds opnieuw gebruik wordt gemaakt van clichés en voorstellingen die in het verleden tot vervolging en zelfs tot volkerenmoord hebben geleid.
Op beleidsmatig en maatschappelijk niveau is er ook bitter weinig aandacht voor de discriminatie en stigmatisering waaraan Romagemeenschappen ten prooi vallen.

België dient dringend maatregelen te nemen om gevolg te geven aan de aanbevelingen van de Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)  en de Mensenrechtenraad (OHCHR) om structureel en institutioneel racisme, en racistische en xenofobe daden doeltreffender te bestrijden.

Praktische informatie

Met deze projectoproep verzoekt de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, Sarah Schlitz, het maatschappelijk middenveld een bijdrage te leveren tot het uitstippelen van het federale gelijkekansenbeleid. De staatssecretaris heeft dit jaar besloten de focus voor deze projectoproep te leggen op het thema van antiracisme. 
Deze projectoproep vormt een aanzet tot de structurele steun die de staatssecretaris wil bieden aan de bestrijding van racisme, waarbij de eerste beleidsstap concreet gestalte krijgt met de goedkeuring van een nationaal antiracismeplan, waarop de betrokkenen al twintig jaar wachten. Deze projectoproep sluit ook aan bij de voorstellen voor acties van internationale instellingen om racisme doeltreffend te bestrijden op Europees niveau.

In de onderstaande lijst staan de prioritaire thema's van de staatssecretaris. Het is aangeraden om een aanvraag in te dienen die aansluit op een van deze thema’s, maar dat is niet verplicht: 

  • structureel racisme;
  • aandacht voor specifieke vormen van racisme (antisemitisme, afrofobie, islamofobie, Romafobie, anti-Aziatisch racisme, racisme tegenover migranten); 
  • deconstructie van de koloniale patronen + acties op het gebied van dekolonisatie; 
  • oog voor het intersectionele aspect van discriminatie in samenhang met een of meerdere vormen van racisme; 
  • uitwerking van opleidingsvoorzieningen voor vertegenwoordigers van de staat; 
  • aanmoedigen van een betere representatie van diversiteit in de samenleving. 

Enkel in België gevestigde rechtspersonen die een belangeloos doel nastreven (vereniging zonder winstoogmerk, internationale vereniging zonder winstoogmerk, private stichting, stichting van openbaar nut) kunnen deze subsidies aanvragen.

De projectoproep staat niet open voor openbare entiteiten (gemeenten, FOD’s, OCMW’s enz.) 

Het maximumbudget bedraagt 25 000 euro per project.

Subsidiegids en aanvraagformulier

In de subsidiegids worden de voorwaarden en evaluatiecriteria duidelijk omschreven. Daarin wordt nader toegelicht hoe een aanvraag correct moet worden ingediend. Opgelet! Deze gids is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Gelieve deze nieuwe versie te raadplegen.

Het kandidaatstellingsdossier omvat een naar behoren ingevuld aanvraagformulier alsook aanvullende informatie over de werking van uw organisatie op financieel en inhoudelijk vlak.

Om de deelnemers te begeleiden bij het indienen van een aanvraag, wordt er op 3 september 2021 om 17u een informatiesessie georganiseerd. Alle praktische informatie hierover kan u in de subsidiegids terugvinden.

Deadline en versturing aanvraag

Deadline voor de indiening: 24 september 2021

Verstuur de aanvraag:

Elektronisch naar: equal@just.fgov.be 

Of

Per post naar:
FOD Justitie
Cel Gelijke Kansen (kantoren 408-411)
Waterloolaan 115
B-1000 Brussel

Contact

Indien u nog vragen hebt, neem gerust contact op met equal@just.fgov.be
02 542 75 53 of 02 542 75 79). 

Deze projectoproep werd gepubliceerd op 2 augustus 2021. De deadline voor de indiening van de projecten is 24 september 2021.

Lees hier deze projectoproep met bronvermelding.