Politionele slachtofferbejegening

Als u onmiddellijk na de feiten bijstand wilt, kunt u zich wenden tot de politieambtenaar die u opvangt. Naargelang uw behoeften kan die politieambtenaar u doorverwijzen naar de dienst politionele slachtofferbejegening.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de psychosociaal werker van die dienst.

De dienst politionele slachtofferbejegening kan u:

  • en uw verwanten opvangen, een luisterend oor bieden en ondersteunen;
  • praktische hulp verlenen;
  • begeleiden bij en helpen met de te nemen stappen;
  • adequate psychosociale en juridische informatie geven;
  • doorverwijzen naar verschillende adequate diensten;
  • extra inlichtingen geven als aanvulling op de informatie in de brochure 'U bent slachtoffer'.

Slachtofferonthaal

De opdracht van de diensten voor slachtofferonthaal van de justitiehuizen bestaat erin:

  • de slachtoffers en hun verwanten specifieke informatie te geven over hun dossier, over de lopende procedure en over de rechten die zij in het kader daarvan hebben;
  • hen te begeleiden en hen eventueel door te verwijzen tijdens de procedure.

Meer informatie en de gegevens van de diensten voor slachtofferonthaal vindt u hier.

Slachtofferhulp en psychosociale hulp

Voor psychosociale hulp kunt u zich wenden tot een dienst voor slachtofferhulp.
Die diensten kunnen het slachtoffer ook bijstaan tijdens de procedure voor de Commissie Financiële Hulp.