Wie ernstige lichamelijke of psychische schade ondervindt als rechtstreeks gevolg van een opzettelijke gewelddaad, kan een hulp aanvragen.

Twee soorten misdrijven zijn uitgesloten:

 • misdrijven uit onvoorzichtigheid of nalatigheid (verkeersmisdrijven);
 • vermogensdelicten (diefstal zonder geweld of bedreiging).

Rechtstreekse slachtoffers

Als u een gewelddaad hebt ondergaan, kunt u een hulp aanvragen voor:

 • de morele schade;
 • de medische kosten en ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten;
 • de tijdelijke of blijvende invaliditeit;
 • een verlies of vermindering aan inkomsten door tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;
 • de esthetische schade;
 • de procedurekosten tot een bedrag van 6000 euro; 
 • de materiële kosten (kledij, verplaatsingskosten …) tot een bedrag van 1250 euro;
 • de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren.

Deze opsomminig is volledig. Dat betekent dat er geen hulp wordt toegekend voor andere schade dan die hierboven vermeld.

Verwanten van een overleden slachtoffer

Als de dood van een persoon het rechtstreekse gevolg is van een opzettelijke gewelddaad, kan de commissie financiële hulp toekennen aan:

 • de erfgerechtigden tot en met de tweede graad;
 • de aanverwanten tot en met de tweede graad;
 • de personen die in duurzaam gezinsverband samenleefden met de betrokkene.

De enige onderdelen van de schade die in aanmerking komen voor een onrechtstreeks slachtoffer of een verwant van een overleden slachtoffer zijn:

 • de morele schade;
 • de medische kosten en ziekenhuiskosten;
 • het verlies van levensonderhoud voor personen die op het ogenblik van de gewelddaad ten laste waren van het slachtoffer;
 • de begrafeniskosten tot 6000 euro;
 • de procedurekosten met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding tot 6000 euro.;
 • de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren.

Verwanten van een niet-overleden slachtoffer of van een vermist slachtoffer

De commissie kan financiële hulp toekennen aan:

 • de erfgerechtigden tot en met de tweede graad;
 • de aanverwanten tot en met de tweede graad;
 • de personen die in duurzaam gezinsverband samenleefden met de betrokkene.

De enige onderdelen van de schade die in aanmerking komen voor een onrechtstreeks slachtoffer of een verwant van een niet-overleden slachtoffer zijn:

 • de morele schade;
 • de medische kosten en ziekenhuiskosten;
 • de procedurekosten met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding tot 6000 euro.

Occasionele redders

Een occasionele redder is iemand die vrijwillig hulp biedt aan slachtoffers. De hulp is dus niet het gevolg van:

 • de uitoefening van een beroepsactiviteit die verband houdt met veiligheid;
 • de deelname aan een gestructureerde vereniging die hulp en bijstand verleent aan derden.

De financiële hulp wordt toegekend als de occasionele redder:

 • actie heeft ondernomen op het Belgische grondgebied;
 • schade heeft ondervonden:
  • ofwel door vrijwillig hulp te bieden:
   • aan een slachtoffer van een opzettelijke gewelddaad of
   • bij de ontploffing van een oorlogstuig of
   • bij een valstriktuig;
  • ofwel door een daad gesteld te hebben om personen te redden van wie het leven in gevaar was;
 • een aanvraag voor hulp heeft ingediend binnen een termijn van drie jaar te rekenen vanaf één van de daden of de ontploffing;
 • geen effectief en voldoende schadeherstel krijgt door de burgerrechtelijk aansprakelijke persoon, door een stelsel van sociale zekerheid, door een private verzekering of op elke andere wijze.

De onderdelen van de schade die in aanmerking komen zijn:

 • de morele schade; 
 • de medische kosten; 
 • de tijdelijke of blijvende invaliditeit; 
 • het verlies of de vermindering aan inkomsten; 
 • de esthetische schade; 
 • de procedurekosten met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding tot 6000 euro;
 • de materiële kosten (tot maximaal 1250 euro); 
 • de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren.

Verwanten van de occasionele redders

De commissie kan financiële hulp toekennen aan:

 • de erfgerechtigden tot en met de tweede graad;
 • de aanverwanten tot en met de tweede graad;
 • de personen die in duurzaam gezinsverband samenleefden met de betrokkene. 

Slachtoffers van onopgeloste zaken

In deze categorie gaat het om rechtstreekse slachtoffers of verwanten van overleden of niet-overleden slachtoffers van feiten waarvan de dader onbekend blijft.

Evengoed gaat het over feiten:

 • waarvoor er geen beslissing tot sepot (de beslissing om niet of niet verder te vervolgen) is geweest;
 • waarvoor er geen beslissing tot buitenvervolgingstelling is geweest omdat de dader niet kon worden geïdentificeerd en er een twijfel blijft bestaan met betrekking tot de zaak.

In deze gevallen kunt u uitzonderlijke hulp aanvragen voor de uitzonderlijke schade die het gevolg is van de langdurige onzekerheid over de identiteit en de motieven van de dader(s).