Er bestaat een te volgen procedure om financiële hulp te krijgen van de Commissie. Hieronder overlopen we de verschillende stappen in detail.

 1. Binnen enkele dagen na ontvangst van uw aanvraag stuurt het secretariaat van de Commissie u een ontvangstbevestiging. Op dat document staat ook het referentienummer van uw dossier. De ontvangstbevestiging kan ook opmerkingen over uw aanvraag bevatten en de Commissie kan u vragen uw aanvraag aan te vullen als die niet volledig is.
 2. Wanneer uw dossier volledig is (met andere woorden wanneer alle nodige bewijsstukken zijn toegezonden), moet de Commissie (die een rechtscollege is) beslissen of u financiële hulp kunt krijgen en zo ja, voor welk bedrag.
  Het onderzoek van een aanvraag gebeurt tijdens een hoorzitting. De Commissie kan oordelen op basis van de stukken (zonder uw aanwezigheid en enkel op basis van de documenten/bewijsstukken in uw dossier), maar kan u ook horen (u moet vragen om op de hoorzitting te worden gehoord).
  Wanneer uw dossier volledig is, brengt het secretariaat van de Commissie u daar per post of e-mail van op de hoogte.
 3. In de weken na de hoorzitting ontvangt u de uitspraak van de Commissie over uw aanvraag voor financiële hulp. De juridische term is 'beschikking'.
 4. Als u instemt met de beschikking en de Commissie u financiële hulp heeft toegekend, moet u uw bankrekeninggegevens en een kopie van uw identiteitskaart en bankkaart geven. Het secretariaat van de Commissie zal vervolgens de hulp op uw rekening storten. De betaling kan enkele dagen, soms enkele weken in beslag nemen. 

Tips

 • Financiële hulp kan alleen worden verleend voor feiten van terrorisme die als zodanig zijn erkend (door de federale regering) bij koninklijk besluit. Zonder deze erkenning kunt u dus geen financiële hulp aanvragen. Houd er rekening mee dat er meerdere weken liggen tussen het moment van de aanslag en het moment van de erkenning.
 • Aanvragen voor financiële hulp gebeuren met een formulier dat u kunt downloaden of kunt aanvragen bij de Commissie via terrorvictims@just.fgov.be).
  U kunt de formulieren indienen door neerlegging bij de Commissie, per post (gewoon of aangetekend) of via terrorvictims@just.fgov.be.
 • Bij het aanvraagformulier moet u bewijsstukken voegen, zoals medische verslagen of expertiseverslagen die in uw bezit zijn, bewijzen van kosten voor geneeskundige verzorging, inkomensverlies, materiële kosten, advocatenkosten, begrafeniskosten (in geval van overlijden van het rechtstreekse slachtoffer) en bewijzen van tegemoetkomingen door de verzekeringsmaatschappijen. Aan het eind van het aanvraagformulier vindt u een overzicht van de documenten die u bij uw formulier moet voegen. 
 • De termijn waarbinnen u een aanvraag voor financiële hulp kunt indienen, is niet onbeperkt. U beschikt over een termijn van drie jaar vanaf de datum van publicatie van het koninklijk besluit dat de feiten erkent als terroristische feiten. Bij twijfel kunt u het best contact opnemen met de Commissie via terrorvictims@just.fgov.be