De Commissie kan een billijke financiële hulp toekennen als de schade meer dan 500 euro bedraagt.

Er bestaan drie types financiële hulp voor de slachtoffers van terrorisme:

  • het voorschot;
  • de financiële hulp (soms hoofdhulp genoemd);
  • de aanvullende hulp.

Het gaat over zowel fysieke als psychologische schade.

Het maximumbedrag (‘het plafond’) dat u als slachtoffer kunt krijgen van de Commissie (alle hulp samengenomen) is 125 000 euro.

Financiële hulp

Financiële hulp (of hoofdhulp) is de financiële tegemoetkoming die de Commissie voor financiële hulp kan toekennen voor alle geleden schade.

Het maximumbedrag van de financiële hulp is 125 000 euro.

De Commissie houdt uiteraard rekening met de som die werd toegekend als ‘voorschot’. In totaal kan het plafond van 125 000 euro nooit worden overschreden.

Het is het slachtoffer zelf, of een verwant die de financiële hulp krijgt.

De financiële hulp steunt op een analyse van de geleden schade en van de verschillende schadeposten waarvoor een tegemoetkoming mogelijk is (bv. morele schade, inkomensverlies, arbeidsongeschiktheid, enz.).

De Commissie houdt ook rekening met de mogelijkheden tot schadeloosstelling van de slachtoffers via andere bronnen (bv. verzekeringen).

Bij het onderzoek wordt bovendien voorondersteld dat de gevolgen voor het slachtoffer definitief (of geconsolideerd) zijn.

Voorschot

Met het voorschot wil de Commissie zo snel mogelijk (van bij de eerste kosten) financiële steun bieden aan de slachtoffers van terrorisme.

De feiten moeten uiteraard eerst door een koninklijk besluit zijn erkend als feiten van terrorisme. Het voorschot kan worden toegekend voor schade die meer dan 500 euro bedraagt. Het plafond bedraagt 125 000 euro.

Aanvullende hulp

Het slachtoffer kan aanvullende hulp vragen wanneer de schade is toegenomen binnen de tien jaar na de toekenning van de hoofdhulp. De toename van de schade moet met medische stukken of expertises worden bewezen. Het loutere feit dat er nieuwe kosten zijn voor geneeskundige verzorging, is geen bewijs dat de schade is toegenomen.

 

Opmerking bij minderjarige slachtoffers

De Commissie legt de voorwaarden voor de toekenning van de hulp vast. Als het slachtoffer of zijn verwant minderjarig is, kan de Commissie eisen om (een deel van) de toegekende hulp vast te zetten op een spaarboekje. Het spaarboekje dat op naam van het kind is geopend, zal beschikbaar zijn zodra het kind meerderjarig is.