De Rooms-Katholieke eredienst

De basiswet voor de Rooms-Katholieke eredienst is de wet van 18 Germinal jaar X over de organisatie van de erediensten.

De relaties tussen de staat en de Rooms-Katholieke Kerk verlopen via de aartsbisschop van Mechelen-Brussel en de bisschoppen.

De Rooms-Katholieke eredienst is georganiseerd op gemeentelijke basis.

Omzendbrief van 23 januari 1989 betreffende de wedden van kerkbedienaren.

Contact

De Protestantse eredienst

De basiswet voor de Protestantse eredienst is de wet van 18 Germinal jaar X.

De regering heeft bij beslissing van 6 mei 1839 de Synode erkend als enige kerkelijke overheid van deze kerken.

Op 9 november 2002 werd de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst (ARPEE) opgericht als administratieve samenwerkingsstructuur tussen de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) en de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België (FS).

De Protestantse eredienst is georganiseerd op provinciale en Brusselse gewestelijke territoriale basis.

Contact

De Anglicaanse eredienst

De Anglicaanse eredienst werd geregeld door de wet van 4 maart 1870. Opeenvolgende koninklijke besluiten zorgden voor een bestuursraad die deze eredienst beheert.

Het koninklijk besluit van 17 januari 1875 heeft een Centraal Comité opgericht dat de bevoegdheden moet vervullen voor de Anglicaanse eredienst.

De Anglicaanse eredienst is georganiseerd op gemeentelijke basis.

Contact

De Israëlitische eredienst

De Israëlitische eredienst werd geregeld door een decreet van 17 maart 1808.

De Israëlitische eredienst heeft het Centraal Consistorie opgericht dat beschouwd wordt als de hoogste overheid van de Israëlitische eredienst in België.

De Israëlitische eredienst is georganiseerd op gemeentelijke basis.

Contact

De Islamitische eredienst 

De Islamitische eredienst is erkend bij wet van 19 juli 1974. Het koninklijk besluit van 12 juni 2023 erkent de Moslimraad van België als representatief orgaan van de Islamitische eredienst.

Contact

De Orthodoxe eredienst

De Orthodoxe eredienst werd erkend bij wet van 17 april 1985. 

In het koninklijk besluit van 15 maart 1988 [LE4] wordt de Metropoliet-Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarcaat van Konstantinopel erkend als representatief orgaan van de Orthodoxe eredienst.

Contact

De georganiseerde vrijzinnigheid

De georganiseerde vrijzinnigheid erkent filosofische organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing.

De materie van de georganiseerde vrijzinnigheid is geregeld door drie grondwettelijke fundamentele principes en door de wet van 21 juni 2002 over de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen.

De Centrale Vrijzinnige Raad is georganiseerd op provinciale en Brusselse Hoofdstedelijke territoriale basis.

Contact

Het Boeddhisme

Het boeddhisme is op vandaag niet erkend in België. De vzw Boeddhistische Unie van België ontvangt enkel een toelage zoals voorzien in artikel 139 van de wet van 24 juli 2008.

De toelage beoogt de structurering van het boeddhisme in België.

Contact