De gevolgen van een erkenning zijn zeer uiteenlopend en in het bijzonder:

  • de FOD Justitie betaalt de wedden van de bedienaars of de afgevaardigden bij erkende lokale gemeenschappen en de betrokken overheidsdienst betaalt de pensioenen;
  • de erkende erediensten kunnen erkenningsdossiers indienen bij de gewesten (erediensten) of bij de federale overheid (levensbeschouwingen) en kunnen door lokale gemeenschappen gefinancierd worden. De gemeenten of de provincies (afhankelijk van de territoriale organisatie van de betrokken eredienst of levensbeschouwing) dragen de tekorten;
  • de besturen die de betrokken eredienst beheren, krijgen een publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat zij de onroerende en roerende goederen beheren die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de eredienst;
  • voor wat betreft de erkende erediensten zijn het de gewesten (via de kerkraden of besturen) die toezicht uitoefenen op de boekhouding en de burgerlijke verrichtingen van de voornoemde besturen;
    De federale overheid oefent via de dienst Erediensten en Vrijzinnigheid toezicht uit op de boekhouding en burgerlijke verrichtingen van de Centrale Vrijzinnige Raad;
  • de gewesten kunnen tussenkomen in de financiering van de bouw of herstelling van gebouwen van erkende lokale gemeenschappen;
  • de eredienst of levensbeschouwing heeft recht op een aantal aalmoezeniers of consulenten in de strafinrichtingen;
  • de eredienst of levensbeschouwing kan leerkrachten aanstellen en de religie of levensbeschouwing in het onderwijs opnemen; 
  • de eredienst of levensbeschouwing kan subsidies ontvangen van verschillende overheden, die al dan niet een verplichtend karakter hebben.