Erkenning eredienst of levensbeschouwing

Een eredienst of levensbeschouwing die wil erkend worden in België dient een dossier in bij de minister van Justitie.

Het dossier omvat een gemotiveerde aanvraag en duidelijke antwoorden op de erkenningsvereisten.

Als het dossier is afgerond en de akkoorden zijn verworven, wordt een wetsontwerp voorbereid. Dat gaat dan naar de kamer van Volksvertegenwoordigers. Het is namelijk de wetgever die het voorrecht heeft een eredienst te erkennen. Dat betekent dus dat finaal een wet de eredienst of levensbeschouwing zal erkennen.

Erkenning plaatselijke geloofsgemeenschappen

Het representatief orgaan van de religieuze overheid zal aan de gewestelijke overheid voorstellen doen om plaatselijke geloofsgemeenschappen te erkennen. Daarbij moet de gebiedsomschrijving worden gepreciseerd.

De niet-confessionele levensbeschouwingen volgen een federale procedure en de toelichting hieronder is enkel van toepassing op de erediensten.

Bij een erkenning wordt voor de erkende parochie of gemeenschap:

  • een gebiedsomschrijving bepaald;
  • een kerkelijke openbare instelling opgericht die zowel de roerende als onroerende goederen en de financiële middelen van de eredienst beheert;
  • het aantal eraan verbonden plaatsen voor bedienaren van de eredienst bepaald (dit gebeurt via een koninklijk besluit);

Een erkenning brengt voor gemeenten (voor de erediensten die georganiseerd zijn op gemeentelijke territoriale basis) of voor provincies (voor de erediensten die georganiseerd zijn op provinciale territoriale basis) bepaalde verplichtingen met zich mee.

Advies FOD Justitie

De gewesten vragen voorafgaandelijk aan de erkenningsprocedure advies aan de minister van justitie.

De dienst Erediensten en Vrijzinnigheid van de FOD Justitie is bij wet bevoegd voor de erkenning van de erediensten en niet-confessionele organisaties. Daarnaast betaalt de dienst de wedden van de bedienaars van de erediensten en de afgevaardigden van niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen.

De Veiligheid van de Staat is bevoegd voor het veiligheidsluik.

Tijdens de erkenningsprocedure werken de deelstaten, de FOD Justitie en de Veiligheid van de Staat goed samen binnen de ‘Informatie- en overlegcommissie’. Die werd opgericht door het Samenwerkingsakkoord van 2004 betreffende de erkenning van de erediensten.