Een commissie ‘belast met het onderzoek van het statuut van de bedienaars van de erkende erediensten’ (ook ‘de Commissie van Wijzen’ genoemd, opgericht bij koninklijk besluit van 10 november 2005) heeft een verslag gepubliceerd met als titel ‘De federale financiering van de bedienaren der erediensten en de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad’.

Dat verslag telt een 240-tal pagina’s en biedt, na de bestaande wetgeving en administratieve praktijk te hebben onderzocht, nauwkeurige antwoorden op de dubbele opdracht van de commissie.

Die opdrachten zijn:

  • de ongelijkheden in kaart brengen die bestaan tussen de stelsels voor de bedienaars van de erediensten en de afgevaardigden van de georganiseerde vrijzinnigheid;
  • voorstellen formuleren m.b.t. coördinatie van de regelgeving overeenkomstig de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en non-discriminatie.

Het koninklijk besluit van 13 mei 2009 richtte een werkgroep op ‘die belast is met de hervorming van de wetgeving inzake erediensten en niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties’. Een verslag werd gepubliceerd.