U bent:
  • een vriend?
  • een niet-samenwonende partner?
  • een kind van de partner?
  • ...

De gedetineerde die u wil bezoeken, moet uw naam doorgeven aan de gevangenisdirectie. Hij moet ook een fotokopie van uw identiteitsbewijs bijvoegen. U kunt deze kopie via de post aan de gedetineerde bezorgen. De directeur beslist dan of u op bezoek mag komen. Hij laat dit weten aan de gedetineerde. De directeur weigert enkel de toelating tot het bezoek wanneer hij vreest dat het bezoek een gevaar inhoudt voor de orde en veiligheid in de gevangenis of wanneer hij oordeelt dat de bezoeker geen gerechtvaardigd belang heeft.

Bezoekers met een prothese of een pacemaker moeten aan het onthaal een medisch attest voorleggen.