Meer info op de website van de Centrale toezichtsraad van het gevangeniswezen

De Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen en de commissies van toezicht werden opgericht door het K.B. van 4 april 2003 tot wijziging van het K.B. van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen. Het behoort tot de opdracht van deze organen om toezicht te houden op de bejegening van de gedetineerden en de ter zake geldende voorschriften. Het betreft met andere woorden een onafhankelijk toezicht ten opzichte van de penitentiaire administratie. Dit betekent niet dat de toezichtorganen zich actief mengen in het lokaal of centraal beleid. Wel worden waarnemingen gerapporteerd aan de minister van Justitie en het federaal parlement en worden adviezen geformuleerd over penitentiaire aangelegenheden.

De leden van de commissies van toezicht, die bij elke gevangenis werden opgericht, zijn zodoende bevoorrechte waarnemers van het gevangeniswezen. Belangrijke voorvallen en incidenten die zich voordoen in de inrichting waaraan zij verbonden zijn en die mogelijk wijzen op een slechte werking van de inrichting worden niet alleen geïdentificeerd en geïnventariseerd. Steeds wordt er, in overleg met de directie, de centrale administratie en de Centrale Raad, naar een oplossing gezocht. Hierbij vertrekken de commissieleden steeds vanuit de opvatting dat elke mens uniek is en respect verdient voor zijn waardigheid en voor de uitoefening van zijn rechten, dat niemand kan herleid worden tot de daden die hij heeft gesteld en dat iedere samenleving moet zorgen voor een maximaal welzijn van al haar leden.

  • Voorzitter: Véronique Laurent
  • Vice-voorzitter: Walter Thiery
  • Secretaris: Fernand Schmetz

CTRG

Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel.: 02 552 25 06
E-mail: ctrg@just.fgov.be
www.ccsp-ctrg.be