Huurwaarborg

De huurwaarborg beschermt de verhuurder wanneer de huurder zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt (door schade aan de woning …). De meeste overeenkomsten bepalen dan ook dat de huurder een waarborg geeft. Het systeem van de huurwaarborg is enkel verplicht wanneer de overeenkomst daarin voorziet.

Drie vormen van huurwaarborg

De huurder kan kiezen tussen drie soorten waarborg:

 • Een waarborg die wordt gestort op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder.

  Deze waarborg mag niet meer bedragen dan twee maanden huur. Het bedrag moet verplicht bij een financiële instelling worden geplaatst op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder.
  Wanneer de verhuurder de waarborg krijgt, maar nalaat om deze op een geblokkeerde rekening te plaatsen, is hij aan de huurder de gemiddelde marktrente op de waarborgsom verschuldigd. Blijft de verhuurder in gebreke, zelfs na een aanmaning van de huurder, dan is hij vanaf deze aanmaning de wettelijke interest op de waarborg verschuldigd.
 • Een bankwaarborg die de huurder in schijven afbetaalt.

  De waarborg mag niet meer dan drie maanden huur bedragen. Kiest de huurder voor deze oplossing, dan garandeert een financiële instelling het totale bedrag van de waarborg bij het afsluiten van de huurovereenkomst. De huurder verbindt er zich toe om in maximaal drie jaar deze waarborg samen te stellen door maandelijkse afbetalingen. De huurder is aan de financiële instelling geen enkele rente verschuldigd. Van zodra de huurder de waarborg volledig heeft samengesteld, zal de financiële instelling hem wel rente beginnen toekennen.
  De huurder is verplicht om de aanvraag voor een bankwaarborg in te dienen bij de financiële instelling waar hij zijn rekening heeft en waar zijn beroeps- of vervangingsinkomsten worden gestort. Zelfs als de huurder niet kredietwaardig is, kan de financiële instelling de waarborg niet weigeren.
 • Een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen het OCMW en een financiële instelling.

  Als de huurder voor deze oplossing kiest, dan moet het OCMW een verzoek indienen bij de financiële instelling. Ook in dat geval mag de waarborg niet meer dan drie maanden huur bedragen.

De financiële instelling kan de verhuurder via een standaardformulier laten weten dat de huurwaarborg gestort is.

Terugbetaling

Als de huurder zijn verplichtingen is nagekomen, krijgt hij na afloop van de huurovereenkomst de waarborg en de interesten terug. De financiële instelling mag de waarborg alleen terugbetalen als de huurder een schriftelijk akkoord tussen hemzelf en de verhuurder kan voorleggen (ofwel een kopie van een rechterlijke beslissing). Het schriftelijk akkoord is een brief, of een formulier van de bank. Het moet opgemaakt zijn na het beëindigen van de overeenkomst en beide partijen moeten het ondertekenen.